999883566

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4601101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 4601101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,001.328,521.328,510,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.596.127,43864.970,23731.157,201.596.127,43801.125,14795.002,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.596.127,43864.970,23731.157,201.596.127,43801.125,14795.002,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)731.157,20795.002,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι8.842,8916.128,74
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο157,840,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας38.183,7054.836,27
38.341,5454.837,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)47.184,4370.965,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο66.798,77
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-10.810,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)13.189,6390.798,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών754.017,54716.450,10
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.957,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.304,467.512,45
11. Πιστωτές διάφοροι7.830,0049.249,86
11.134,4658.719,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)765.152,00775.169,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)778.341,63865.968,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)778.341,63865.968,18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00176.020,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων63.845,1079.806,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-63.845,1096.214,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας40.355,5139.699,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-104.200,6156.515,23
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα131,1035,58
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα38.542,13-38.411,0343.244,81-43.209,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-142.611,6413.306,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα65.018,1065.018,1016.128,7416.128,7416.128,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα15,6015,6065.002,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-77.609,1429.434,74
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων63.845,1079.806,37
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος63.845,100,0079.806,370,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-77.609,1429.434,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-77.609,1429.434,74
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.66.798,7744.802,63
-10.810,3774.237,37
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.438,60
Ζημίες εις νέο-10.810,3766.798,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο66.798,77
66.798,77
ΜΑΡΟΥΣΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ 632547/10 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:A 725
Tags: , , , ,