095157770

ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61987/80/Β/06/32
Γ.Ε.ΜΗ.: 71440120000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61987/80/Β/06/32 - Γ.Ε.ΜΗ. 71440120000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως23.650,4318.985,614.664,8223.650,4317.625,056.025,38
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα295.343,74295.343,74295.343,74295.343,74
3. Κτίρια και τεχνικά έργα625.639,66570.477,1155.162,55625.639,66565.715,8759.923,79
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός468.068,27464.558,743.509,53473.218,27459.318,9013.899,37
5. Μεταφορικά Μέσα68.939,4463.831,925.107,5268.939,4460.630,478.308,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.000.960,00909.941,2791.018,73932.046,83854.258,0277.788,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.458.951,112.008.809,04450.142,072.395.187,941.939.923,26455.264,68
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.774,144.308,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)454.916,21459.572,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα16.815,8836.206,48
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.41.568,39
58.384,2736.206,48
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες630.418,15503.582,17
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου21.800,001.800,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη13.144,1434.944,1413.144,1414.944,14
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση224.251,25224.251,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου119.679,98193.042,59
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)10.000,0010.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες7.402,02
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1.187,3013.707,13
1.020.480,82966.929,30
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο27.272,4615.778,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας28.896,1265.993,06
56.168,5881.771,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.135.033,671.084.907,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα22.037,7522.037,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 66.478,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο332.390,00332.390,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο9,829,82
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά376.237,14376.237,14
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-120.180,58
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-434.342,49-344.103,37
-434.342,49-464.283,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV)274.294,47244.353,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές783.216,85766.222,95
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων500.000,00500.000,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.197,966.376,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί38.631,5436.285,44
11. Πιστωτές διάφοροι15.884,1410.694,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.340.930,491.319.580,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.427,498.609,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.616.652,451.572.543,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία32.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.616.652,451.572.543,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων32.500,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.830.031,422.269.111,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.094.513,971.495.461,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως735.517,45773.650,16
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως5.203,52519,00
ΣΥΝΟΛΟ740.720,97774.169,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας183.181,28203.879,11
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως485.464,37668.645,65414.155,69618.034,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως72.075,32156.134,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα61,91263,62
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα28.672,21-28.610,3040.773,38-40.509,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως43.465,02115.624,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00117,29117,29
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα13.523,5613.523,56-13.523,5610.628,1210.628,12-10.510,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)29.941,46105.113,77
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων72.225,0395.937,07
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος72.225,030,0095.937,070,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων29.941,46105.113,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως29.941,46105.113,77
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-464.283,95-569.397,72
-434.342,49-464.283,95
Ζημίες εις νέο-434.342,49-464.283,95
ΡΟΔΟΣ, 20 ΜΑΪΟΥ 2014
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Tags: , , , ,