099864939

ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51128/92/B/02/4
Γ.Ε.ΜΗ.: 033479333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51128/92/B/02/4 - Γ.Ε.ΜΗ. 033479333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως26.236,9226.236,780,1426.236,9226.236,780,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα166.302,6737.420,54128.882,13166.302,6730.768,46135.534,21
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός379.700,97343.445,6636.255,31379.700,97313.478,8366.222,14
5. Μεταφορικά Μέσα66.651,0166.650,970,0466.651,0166.109,13541,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.622,7723.246,55376,2222.850,4122.224,24626,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)636.277,42470.763,72165.513,70635.505,06432.580,66202.924,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)165.513,70202.924,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα4.220,321.603,42
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.735.663,801.394.399,38
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου32.628,3643.628,36
11. Χρεώστες διάφοροι18.340,186.618,21
1.786.632,341.444.645,95
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο64.745,5949.112,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας38,3737,10
64.783,9649.149,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.855.636,621.495.398,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 22.100,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο663.000,00663.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό956,93956,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-587.075,03-734.749,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)76.881,90-70.793,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
6. Τραπ. Λογ/σμοί Μακρ. Χρ/σεων με εγγ. Γρ. Εισπ.221.482,92210.547,54
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.203.008,321.064.050,52
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)15.560,0015.560,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων75.364,2775.364,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη294.925,20214.736,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί133.866,25188.795,68
11. Πιστωτές διάφοροι61,6061,60
1.722.785,641.558.568,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.944.268,561.769.116,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.021.150,461.698.323,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.021.150,461.698.323,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)654.603,18449.492,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων436.780,47439.110,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως217.822,7110.381,80
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.400,002.400,00
ΣΥΝΟΛΟ220.222,7112.781,80
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας46.825,2374.324,89
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως3.072,0649.897,297.924,5182.249,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως170.325,42-69.467,60
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13.337,80-13.337,8010.513,08-10.513,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως156.987,62-79.980,68
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.392,701.788,25
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες7.920,009.312,70-9.312,7074.289,6876.077,93-76.077,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)147.674,92-156.058,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων147.674,92-156.058,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως147.674,92-156.058,61
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-734.749,95-578.691,34
-587.075,03-734.749,95
Ζημίες εις νέο-587.075,03-734.749,95
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 275871
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ.Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Ι 274837
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 375 Α¨ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,