092346193

Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50702/62/Β/01/0271
Γ.Ε.ΜΗ.: 058485604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50702/62/Β/01/0271 - Γ.Ε.ΜΗ. 058485604000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.811,658.811,640,018.811,658.811,640,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως35.567,6435.567,350,2933.947,6433.947,380,26
44.379,2944.378,990,3042.759,2942.759,020,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα136.253,51136.253,51136.253,51136.253,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα756.868,61744.938,7811.929,83756.868,61743.831,5713.037,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.159,784.159,710,074.159,784.159,710,07
5. Μεταφορικά Μέσα124.553,6599.052,8925.500,76104.553,6594.746,149.807,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός115.521,08103.885,2311.635,85113.096,87100.137,4512.959,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.137.356,63952.036,61185.320,021.114.932,42942.874,87172.057,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις339.169,96339.169,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)524.489,98511.227,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα670.558,83632.357,63
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων31.033,7227.326,12
701.592,55659.683,75
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες26.755,8826.553,95
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου49.625,0031.890,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.080,0014.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι18.566,8711.594,90
99.027,7584.438,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο165.392,77259.714,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας111.585,8342.030,78
276.978,60301.745,08
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.077.598,901.045.867,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.488,00 μετοχές των 29,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.174.152,001.174.152,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό23.543,5323.543,53
3. Ειδικά αποθεματικά7.138,567.138,56
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων15.002,5515.002,55
45.684,6445.684,64
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο28.648,507.626,66
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-132.347,31-139.973,97
-103.698,81-132.347,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.116.137,831.087.489,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις300,00300,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές188.432,35218.890,40
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)226.326,71207.871,56
4. Προκαταβολές πελατών21.006,978.838,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη25.087,536.336,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.378,896.949,56
11. Πιστωτές διάφοροι18.418,9020.419,55
485.651,35469.306,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)485.951,35469.606,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.602.089,181.557.095,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.602.089,181.557.095,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)870.367,99746.538,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων581.490,24499.285,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως288.877,75247.252,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.914,20
ΣΥΝΟΛΟ288.877,75249.166,83
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας47.376,4345.474,30
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως184.958,19232.334,62188.735,26234.209,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως56.543,1314.957,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα51,47113,53
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.540,51-2.489,044.747,33-4.633,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.054,0910.323,47
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,211,211.371,651.371,65
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21.968,5421.968,54-21.967,3325,9025,901.345,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)32.086,7611.669,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.781,7113.646,46
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.781,710,0013.646,460,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων32.086,7611.669,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως32.086,7611.669,22
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-132.347,31-139.973,97
-100.260,55-128.304,75
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.438,264.042,56
Ζημίες εις νέο-103.698,81-132.347,31
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ν. ΦΟΙΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 707205
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 748187
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,