094070087

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8819/62/Β/86/653
Γ.Ε.ΜΗ.: 038269205000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/Β/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως44.244,8131.052,0413.192,7744.244,8126.627,6117.617,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα193.231,38193.231,38193.231,38193.231,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.524.219,831.304.928,87219.290,961.524.219,831.298.068,07226.151,76
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός873.617,42752.580,97121.036,45766.117,42727.019,3939.098,03
5. Μεταφορικά Μέσα172.918,20166.355,286.562,92160.527,92151.299,139.228,79
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός157.698,37155.592,902.105,47157.033,33155.192,941.840,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.921.685,202.379.458,02542.227,182.801.129,882.331.579,53469.550,35
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις490.000,00490.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.032.227,18959.550,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα136,801.341,03
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα6.826,2810.441,48
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.2.661,706.853,66
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων344.713,90
354.338,6818.636,17
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.526.708,901.471.205,02
Μείον: Προβλέψεις17.801,381.508.907,5217.801,381.453.403,64
11. Χρεώστες διάφοροι147.986,9585.135,17
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων139.859,86
1.656.894,471.678.398,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο229.287,31301.831,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.250,52185,77
239.537,83302.017,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.250.770,981.999.052,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού221.082,44248.702,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 443.500,00 μετοχές των 3,03 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.343.805,001.343.805,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού55.048,5915.643,85
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό27.696,9326.770,14
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων25.766,6925.766,69
53.463,6252.536,83
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο106.296,0188.686,92
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-107.398,17-107.398,17
-1.102,16-18.711,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.451.215,051.393.274,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών201.349,61210.430,68
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές145.520,298.056,39
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.477.719,081.434.512,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη135.414,98121.237,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί93.757,4457.410,89
11. Πιστωτές διάφοροι12.296,92
1.864.708,711.621.217,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.066.058,321.831.648,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.517.273,373.224.922,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.517.273,373.224.922,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)890.728,111.064.964,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων555.926,31612.543,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως334.801,80452.421,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας175.267,17296.820,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως159.534,63155.601,12
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,4516,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα135.593,94-135.586,49125.824,21-125.807,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.948,1429.793,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.930,0013.476,52
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη14.595,2616.525,26
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα15.424,9115.424,911.100,3510.652,2410.652,242.824,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)25.048,4932.617,84
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων38.280,92
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος38.280,920,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων25.048,4932.617,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως25.048,4932.617,84
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.512,619.856,55
Κέρδη προς διάθεση18.535,8822.761,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό926,791.206,86
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο17.609,0921.554,43
18.535,8822.761,29
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣ
Α\\' ΤΑΞΗ 5871
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ215545
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝ
Φ152202

Tags: , , , ,