094034365

ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1752/Β/86/1751
Γ.Ε.ΜΗ.: 000286901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1752/Β/86/1751 - Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα871.574,06871.574,06871.574,06871.574,06
3. Κτίρια και τεχνικά έργα923.673,12447.473,82476.199,30923.673,12410.426,89513.246,23
5. Μεταφορικά Μέσα75.440,2065.215,2010.225,0090.216,4374.491,4315.725,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός61.978,4957.874,284.104,2161.978,4957.874,284.104,21
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,00413,66413,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.932.665,87570.563,301.362.102,571.947.855,76542.792,601.405.063,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.126,213.126,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.365.228,781.408.189,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.027,460,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες227.472,67251.891,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου25.000,00156.143,80
11. Χρεώστες διάφοροι270.902,63155.000,00
523.375,30563.035,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.134,482.192,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8.851,17156.449,62
11.985,65158.641,69
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)537.388,41721.677,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 383.211,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.122.808,231.122.808,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων258.829,53258.829,53
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό64.585,8264.585,82
4. Έκτακτα αποθεματικά44.115,5844.115,58
108.701,40108.701,40
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο94.042,30158.230,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.584.381,461.648.569,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις45.000,0045.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.912,031.274,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0030.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5,6250.000,00
4. Προκαταβολές πελατών263.938,63331.203,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.379,4516.169,15
11. Πιστωτές διάφοροι0,001.438,80
273.235,73430.085,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)318.235,73475.085,76
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,006.211,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.902.617,192.129.866,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.902.617,192.129.866,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)149.744,48154.822,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως149.744,48154.822,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας214.609,48162.491,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-64.865,00-7.668,97
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,064,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.855,75-1.855,695.440,86-5.436,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-66.720,69-13.105,53
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα6.211,456.211,45601,61601,61601,61
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.678,603.678,602.532,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-64.187,84-12.503,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων42.546,9342.546,93
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος42.546,930,0042.546,930,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-64.187,84-12.503,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-64.187,84-12.503,92
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.158.230,14199.843,49
94.042,30187.339,57
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,0029.109,43
Κέρδη προς διάθεση94.042,30158.230,14
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο94.042,30158.230,14
94.042,30158.230,14
ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ414701
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ024734
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ170161

Tags: , , , ,