094265390

ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20799/01ΝΤ/Β/89/1069
Γ.Ε.ΜΗ.: 121704401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20799/01ΝΤ/Β/89/1069 - Γ.Ε.ΜΗ. 121704401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως98.602,2190.030,998.571,2298.602,2188.688,079.914,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα4.077,114.077,020,094.077,114.077,020,09
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός529.639,82457.504,7572.135,07529.639,82445.239,2684.400,56
5. Μεταφορικά Μέσα286.622,25271.597,0615.025,19280.422,25266.385,3714.036,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός149.394,64148.456,31938,33148.196,75147.398,63798,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)969.733,82881.635,1488.098,68962.335,93863.100,2899.235,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις4.464.539,854.114.944,95
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις157.156,17-157.156,17157.156,17-157.156,17
4.307.383,683.957.788,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)4.395.482,364.057.024,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.875.484,144.717.949,09
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα181.593,95315.729,19
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.157.065,72241.552,99
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων942.739,98576.192,45
5.156.883,795.851.423,72
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.816.563,232.595.622,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου3.436.448,983.514.959,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)430.332,59432.132,59
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες798.321,06839.481,24
Μείον: Προβλέψεις233.706,62564.614,44107.072,62732.408,62
11. Χρεώστες διάφοροι122.924,16128.294,60
7.370.883,407.403.418,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο20.873,2670.899,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας665.734,81247.077,70
686.608,07317.977,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)13.214.375,2613.572.819,08
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων7.060,777.207,77
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού215.593,75266.196,34
222.654,52273.404,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο146.750,00146.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων639.811,85290.216,95
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,00-157.156,17
639.811,85133.060,78
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό49.000,0049.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά384.120,00450.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά450.000,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων136.000,00145.989,23
1.019.120,00644.989,23
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-174.157,90273.979,81
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο5.459.434,35
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων5.733.414,16
5.559.256,265.733.414,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)7.364.938,116.658.214,17
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία178.408,38177.905,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.801.661,154.355.635,28
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)216.382,07224.639,26
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5.800.452,015.718.631,45
4. Προκαταβολές πελατών9.596,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη204.017,45311.879,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί59.341,4467.436,92
10. Μερίσματα πληρωτέα180.000,00360.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι2.413,042.053,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.273.863,4411.040.276,51
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων23.873,43
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα36.765,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)17.841.083,3617.913.161,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)17.841.083,3617.913.161,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)19.289.145,3421.111.290,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων16.088.874,3717.596.751,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.200.270,973.514.538,92
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.369,05
ΣΥΝΟΛΟ3.209.640,023.514.538,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας363.864,67497.591,15
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.907.043,712.270.908,382.106.963,532.604.554,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως938.731,64909.984,24
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών384.120,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4.577,67330,33
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα451.931,38-63.233,71517.071,37-516.741,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως875.497,93393.243,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα364,20118,05
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων3.104,213.468,412.650,002.768,05
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.514,541.372,37
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων157.156,171.596,88
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους233.706,62392.377,33-388.908,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)486.589,01393.042,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων19.877,7823.149,31
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος19.877,780,0023.149,310,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων486.589,01393.042,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως486.589,01393.042,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.5.733.414,165.859.434,35
6.220.003,176.252.476,35
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος75.026,91117.462,19
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.600,001.600,00
Κέρδη προς διάθεση6.143.376,266.133.414,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα200.000,00400.000,00
6α. Αποθεματικά από απαλλ/να της φορολογίας έσοδα384.120,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.559.256,265.733.414,16
6.143.376,266.133.414,16
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ 136308
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 523054ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΟΡΟΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GRANT THORNTON

Tags: , , , ,