094294187

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29564/92/B/93/13
Γ.Ε.ΜΗ.: 033106133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29564/92/B/93/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 033106133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα16.691,807.561,809.130,0016.691,806.969,239.722,57
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός25.907,7023.021,622.886,0824.065,7022.688,671.377,03
5. Μεταφορικά Μέσα61.269,4959.507,441.762,0561.269,4959.043,442.226,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.375,6929.938,123.437,5733.375,6929.040,124.335,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)137.244,68120.028,9817.215,70135.402,68117.741,4617.661,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)17.215,7017.661,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα4.661,485.434,72
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες153.420,09150.690,83
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.509,462.509,46
11. Χρεώστες διάφοροι9.368,618.981,25
165.298,16162.181,54
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο172.118,78145.622,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας76,0658,47
172.194,84145.681,33
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)342.154,48313.297,59
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.410,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο120.000,00120.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.134,446.730,75
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο71.541,2263.871,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)198.675,66190.601,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές88.758,7861.552,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0011.091,82
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων49.525,3744.209,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη17.509,2521.974,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.237,021.454,92
11. Πιστωτές διάφοροι74,1074,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)162.104,52140.357,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)360.780,18330.958,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)360.780,18330.958,81
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)224.774,19247.993,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων152.846,94168.427,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.927,2579.565,50
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.751,9919.896,44
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως32.557,3852.309,3733.702,2853.598,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως19.617,8825.966,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,430,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.388,11-5.387,685.231,56-5.231,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.230,2020.735,22
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.386,501.434,62
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων70,002.456,50-2.456,50700,002.134,62-2.134,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.773,7018.600,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων11.773,7018.600,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως11.773,7018.600,60
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.63.871,0651.546,99
75.644,7670.147,59
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.699,855.627,89
Κέρδη προς διάθεση71.944,9164.519,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό403,69648,64
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο71.541,2263.871,06
71.944,9164.519,70
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 820560
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 7563662
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ.. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,