099553770

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ GALLON OIL SA

ΔΟΥ: ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44193/03/B/99/15(03)
Γ.Ε.ΜΗ.: 123256807000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ GALLON OIL SA
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44193/03/B/99/15(03) - Γ.Ε.ΜΗ. 123256807000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως64.842,6464.842,610,0364.842,6464.842,610,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως318.383,38317.943,28440,10317.833,38317.833,280,10
383.226,02382.785,89440,13382.676,02382.675,890,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα722.257,300,00722.257,30722.257,300,00722.257,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.544.537,581.158.371,531.386.166,052.544.537,581.067.690,231.476.847,35
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός244.293,57208.458,8435.834,73244.293,57198.508,5645.785,01
5. Μεταφορικά Μέσα65.606,1462.629,412.976,7365.606,1456.989,418.616,73
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός62.627,2162.492,92134,2962.627,2162.173,44453,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.639.321,801.491.952,702.147.369,103.639.321,801.385.361,642.253.960,16
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις1.200.000,001.200.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.610,901.610,90
1.201.610,901.201.610,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.348.980,003.455.571,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.533.030,961.608.104,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στις τράπεζες για εγγύηση3.000,003.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι339.700,67481.036,28
1.875.731,632.092.140,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.192,649.210,53
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.419,011.615,93
13.611,6510.826,46
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.889.343,282.102.966,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο5.511.000,005.511.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.860,003.860,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.205.921,66-800.462,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)4.308.938,344.714.397,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις10.000,007.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές16.331,229.449,42
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,00247.749,15
4. Προκαταβολές πελατών0,002.858,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη331.581,6768.235,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί17.821,8018.703,94
11. Πιστωτές διάφοροι554.090,38490.144,48
919.825,07837.140,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)929.825,07844.140,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)5.238.763,415.558.538,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών4.000.000,004.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)5.238.763,415.558.538,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών4.000.000,004.000.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.820,3296.840,00
ΣΥΝΟΛΟ42.820,3296.840,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.251,079.525,90
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως156.770,31165.021,38180.992,08190.517,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-122.201,06-93.677,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα32,53-32,53320,65-320,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-122.233,59-93.998,63
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα147.922,0216.969,85
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων135.303,93283.225,95-283.225,9514.160,6131.130,46-31.130,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-405.459,54-125.129,09
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων106.701,06107.515,22
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος106.701,060,00107.515,220,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-405.459,54-125.129,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-405.459,54-125.129,09
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-800.462,12-671.907,46
-1.205.921,66-797.036,55
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.425,57
Ζημίες εις νέο-1.205.921,66-800.462,12
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 051627
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 722928
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5135 Α` ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,