094344017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 26373/62/Β/92/138
Γ.Ε.ΜΗ.: 57663804000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26373/62/Β/92/138 - Γ.Ε.ΜΗ. 57663804000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα366.912,76366.912,76366.912,76366.912,76
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.027.225,661.638.130,76389.094,902.025.925,661.588.103,40437.822,26
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.089.713,662.081.938,407.775,262.089.713,662.071.947,5117.766,15
5. Μεταφορικά Μέσα52.341,0852.274,3566,7352.341,0852.226,35114,73
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός78.338,8477.030,641.308,2078.231,9376.549,351.682,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.614.532,003.849.374,15765.157,854.613.125,093.788.826,61824.298,48
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.965,001.965,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)767.122,85826.263,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα70.243,1964.515,34
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα219.727,59239.618,38
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.53.640,2277.829,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων32.177,9211.664,87
375.788,92393.628,42
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες54.288,4165.701,28
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου169.122,9995.525,65
- Στις τράπεζες για είσπραξη58.710,34154.235,99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)16.710,0016.710,00
11. Χρεώστες διάφοροι6.016,314.124,67
246.137,71240.771,94
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.019,741.716,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας730.249,33559.759,27
731.269,07561.476,01
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.353.195,701.195.876,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 791.200,00 μετοχές των 2,90 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.318.216,002.318.216,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό31.439,0631.439,06
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων609.055,82609.055,82
640.494,88640.494,88
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-858.164,39-961.488,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)2.100.546,491.997.222,80
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις4.472,034.472,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές7.098,466.854,66
4. Προκαταβολές πελατών1.334,081.684,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.725,085.898,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.142,416.008,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)15.300,0320.445,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.120.318,552.022.139,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)2.120.318,552.022.139,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)960.706,371.179.236,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων772.273,60991.357,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως188.432,77187.878,69
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.574,501.797,80
ΣΥΝΟΛΟ190.007,27189.676,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας46.277,8753.152,96
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως44.848,1791.126,0447.457,92100.610,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως98.881,2389.065,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα12.270,0113.701,36
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα342,7811.927,231.672,9812.028,38
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως110.808,46101.093,99
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα16.996,9416.996,94
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,190,19-0,19317,19317,1916.679,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)110.808,27117.773,74
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων60.547,54104.073,96
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος60.547,540,00104.073,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων110.808,27117.773,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως110.808,27117.773,74
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-961.488,08-1.062.074,99
-850.679,81-944.301,25
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι7.484,5817.186,83
Ζημίες εις νέο-858.164,39-961.488,08
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 190246
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔT: Σ 331817
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1442
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,