094002287

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ.Τ. ΑΒΕΝΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9647/12/B/86/1
Γ.Ε.ΜΗ.: 46131922000-ΑΦΜ: 094002287 ΕΔΡΑ:ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 2,ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
57 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ.Τ. ΑΒΕΝΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 57 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9647/12/B/86/1 - Γ.Ε.ΜΗ. 46131922000-ΑΦΜ: 094002287 ΕΔΡΑ:ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 2,ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα67.461,4867.461,460,0267.461,4867.461,460,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.021,506.689,481.332,028.021,506.494,561.526,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)75.482,9874.150,941.332,0475.482,9873.956,021.526,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.332,041.526,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα34.704,4934.704,49
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα303.367,63303.367,63
338.072,12338.072,12
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι193.009,76156.589,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.473,54425,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας755.490,67763.272,96
766.964,21763.698,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.298.046,091.258.360,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα12.088,561.969,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.622,00 μετοχές των 31,25 ευρώ)
1. Καταβλημένο644.437,50644.437,50
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων84.403,5984.403,59
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό58.694,4256.533,89
4. Έκτακτα αποθεματικά213.769,27213.769,27
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,0069.917,31
272.463,69340.220,47
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο118.837,03108.844,74
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.120.141,811.177.906,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές7.038,32225,27
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.685,583.685,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη52.098,3831.699,69
10. Μερίσματα πληρωτέα82.488,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι13.101,0015.426,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)158.411,2851.036,54
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού32.913,6032.913,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.311.466,691.261.856,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.311.466,691.261.856,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)107.013,5675.624,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων30.576,9020.242,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως76.436,6655.381,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας9.869,438.463,51
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.747,4116.616,846.205,4914.669,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως59.819,8240.712,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα52,00-52,0040,00-40,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως59.767,8240.672,91
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,010,010,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.187,23510,92
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων187,771.375,00-1.374,990,00510,92-510,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)58.392,8340.161,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων194,92194,92
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος194,920,00194,920,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων58.392,8340.161,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως58.392,8340.161,99
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.108.844,7487.940,29
(+): Αποθεματικά προς διάθεση69.917,310,00
237.154,88128.102,28
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος33.669,3217.771,55
Κέρδη προς διάθεση203.485,56110.330,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.160,531.485,99
2. Πρώτο μέρισμα82.488,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο118.837,03108.844,74
203.485,56110.330,73
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580936
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 311105
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,