999509161

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54804/04/B/03/54(04)
Γ.Ε.ΜΗ.: 5635101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54804/04/B/03/54(04) - Γ.Ε.ΜΗ. 5635101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός338.286,87114.655,79223.631,08276.845,9188.777,40188.068,51
5. Μεταφορικά Μέσα86.629,2330.428,2556.200,9839.726,2323.276,6716.449,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός107.338,31102.362,294.976,02100.528,4397.038,423.490,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)532.254,41247.446,33284.808,08417.100,57209.092,49208.008,08
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις531,00708,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)285.339,08208.716,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.128.494,67110.808,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων29.115,1926.132,15
157.609,86136.940,41
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες976.101,44574.504,19
Μείον: Προβλέψεις51.989,24924.112,2051.989,24522.514,95
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση9.000,009.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου286.652,16358.253,74
11. Χρεώστες διάφοροι76.315,1363.307,39
1.296.079,49953.076,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο156.690,66621.789,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας146.279,50205.048,87
302.970,16826.838,76
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.756.659,511.916.855,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.490,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο73.081,5073.081,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό64.018,8750.637,21
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο676.855,56625.017,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)813.955,93748.735,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές692.301,19962.973,01
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)13.897,891.520,83
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη259.325,50126.138,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί16.717,5015.542,14
10. Μερίσματα πληρωτέα200.000,00250.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι16.549,4713.895,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.198.791,551.370.069,61
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού29.251,116.765,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.041.998,592.125.571,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.041.998,592.125.571,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.907.727,761.631.879,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.024.715,52933.058,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως883.012,24698.820,69
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως598,63713,73
ΣΥΝΟΛΟ883.610,87699.534,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας74.107,0065.968,47
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως433.866,46507.973,46335.022,34400.990,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως375.637,41298.543,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα568,42-568,42210,00-210,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως375.068,99298.333,61
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,015,18
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1.699,981.699,999.249,999.255,17
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.435,73504,48
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες9.666,67921,13
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0015.102,40-13.402,418.173,469.599,07-343,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)361.666,58297.989,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων41.487,1529.968,75
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος41.487,150,0029.968,750,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων361.666,58297.989,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως361.666,58297.989,71
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.625.017,24667.844,60
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
986.683,82965.834,31
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος95.446,6079.309,95
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,00500,00
Κέρδη προς διάθεση890.237,22886.024,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό13.381,6611.007,12
2. Πρώτο μέρισμα200.000,00250.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο676.855,56625.017,24
890.237,22886.024,36
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-078410
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-512726
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-061276

Tags: , , , ,