094398867

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30059/01DT/B93/691
Γ.Ε.ΜΗ.: 1800101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30059/01DT/B93/691 - Γ.Ε.ΜΗ. 1800101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα114.611,11114.611,11114.611,11114.611,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα109.855,77101.067,568.788,21109.855,7799.088,5510.767,22
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.045,95204,591.841,362.045,952.045,95
5. Μεταφορικά Μέσα33.064,3130.585,052.479,2633.064,3127.278,055.786,26
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.701,3514.484,86216,4914.701,3514.484,86216,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)274.278,49146.342,06127.936,43274.278,49140.851,46133.427,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)127.936,43133.427,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες63.821,3693.528,66
11. Χρεώστες διάφοροι23.784,0422.579,70
87.605,40116.108,36
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.603,739.774,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)97.209,13125.882,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.269,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο188.070,00188.070,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων13,2013,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό67.176,2667.176,26
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων174.683,08174.683,08
241.859,34241.859,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο379.126,45311.286,94
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων3076,733.076,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)812.145,72744.306,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις35840,3035.840,30
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5026,01-300,87
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων60586,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη58897,0136.297,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.563,555.327,26
11. Πιστωτές διάφοροι-756913,42-562.160,80
-622.840,46-520.836,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)-587.000,16-484.996,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)225.145,56259.310,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)225.145,56259.310,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)164.843,66188.863,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων24.929,4117.335,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως139.914,25171.528,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας39.355,7753.195,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως100.558,48118.333,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.761,60-7.761,606.340,86-6.340,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.796,88111.992,43
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα172,63172,63-172,632.711,252.711,25-2.711,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)92.624,25109.281,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.490,60
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.490,600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων92.624,25109.281,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως92.624,25109.281,18
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.311.286,94224.564,46
403.911,19333.845,64
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος24.784,7422.558,70
Κέρδη προς διάθεση379.126,45311.286,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο379.126,45311.286,94
379.126,45311.286,94
ΑΙΓΑΛΕΩ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ044142
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ133743
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451

Tags: , , , ,