999715177

AUTO LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Α.Μ.Α.Ε. 51410/62/Β/02/0072
Γ.Ε.ΜΗ.: 058530604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
AUTO LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 51410/62/Β/02/0072 - Γ.Ε.ΜΗ. 058530604000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις7.757,002.174,175.582,837.127,00118,787.008,22
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα113.580,75113.580,75113.580,75113.580,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα388.845,29186.163,10202.682,19377.049,13146.414,72230.634,41
5. Μεταφορικά Μέσα155.841,8989.873,8065.968,09108.230,2080.393,0927.837,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός278.564,67233.635,0144.929,66266.693,84216.524,0450.169,80
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές245.199,04245.199,04228.484,63228.484,63
1.182.031,64509.671,91672.359,731.094.038,55443.331,85650.706,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.189.788,64511.846,08677.942,561.101.165,55443.450,63657.714,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.609,005.609,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)683.551,56663.323,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.069.186,221.103.495,93
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.353.453,101.319.716,51
Μείον: Προβλέψεις113.900,101.239.553,0025.500,001.294.216,51
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου121.225,1789.097,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου229.221,29185.347,77
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)30.000,0030.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι26.646,9735.481,78
1.646.646,431.634.143,95
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.111,0528.301,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας89.823,68191.316,46
106.934,73219.617,81
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.822.767,382.957.257,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων4.286,074.322,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 761.608,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.284.824,002.267.325,00
3. Αποσβεσμένο17.407,50
2.284.824,002.284.732,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό82.706,1579.506,15
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων100.000,00100.000,00
182.706,15179.506,15
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο935.063,31965.848,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)3.402.593,463.430.086,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές876,043.031,81
2. Γραμμάτια πληρωτέα104.269,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη48.448,3079.676,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.687,217.839,73
10. Μερίσματα πληρωτέα50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)108.011,55194.816,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)3.510.605,013.624.903,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.510.605,013.624.903,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.343.832,071.172.346,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων735.759,20643.754,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως608.072,87528.591,74
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως403,00
ΣΥΝΟΛΟ608.475,87528.591,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας121.329,91121.009,73
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως396.974,00518.303,91287.856,01408.865,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως90.171,96119.726,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα904,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.327,70-2.423,412.556,24-2.556,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως87.748,55117.169,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.956,251.956,25835,54835,54835,54
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6,056,051.950,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)89.698,75118.005,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων68.395,4560.041,57
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος68.395,450,0060.041,570,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων89.698,75118.005,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως89.698,75118.005,30
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.965.848,25889.024,43
1.055.547,001.007.029,73
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος27.283,6936.461,27
Κέρδη προς διάθεση1.028.263,31970.568,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό3.200,004.720,21
2. Πρώτο μέρισμα50.000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα40.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο935.063,31965.848,25
1.028.263,31970.568,46
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ ΑΚ 897592
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Κ. ΟΛΓΑ
ΑΔΤ Ρ 219883
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,