800328935

B.M.K DEVELOPMENT ΑΤΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 116320001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
B.M.K DEVELOPMENT ΑΤΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 116320001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.866,512.293,20573,312.866,511.719,901.146,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα12.500,002.208,3310.291,6712.500,00208,3312.291,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.648,46789,982.858,481.748,45278,801.469,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)16.148,462.998,3113.150,1514.248,45487,1313.761,32
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.505,501.505,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)14.655,6515.266,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων57.952,9213.453,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.161,571.870,00
Μείον: Προβλέψεις0,003.161,570,001.870,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.520,00
11. Χρεώστες διάφοροι266.273,42263.297,26
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων155.613,84205.952,72
425.048,83473.639,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο307,52307,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας540,3825.965,74
847,9026.273,28
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)483.849,65513.367,06
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων765,531.397,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5.000,005.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο55.278,2468.101,57
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-14.871,97
55.278,2453.229,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)120.278,24118.229,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές76.768,0033.211,39
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)101.885,5165.320,12
4. Προκαταβολές πελατών143.336,29239.938,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη17.811,6814.447,80
11. Πιστωτές διάφοροι39.764,4260.030,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)379.565,90412.948,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)499.844,14531.177,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών141.599,72141.599,72
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως20.167,1220.167,12
161.766,84161.766,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)499.844,14531.177,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών141.599,72141.599,72
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως20.167,1220.167,12
161.766,84161.766,84
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)462.014,52331.406,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων416.000,27299.364,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως46.014,2532.042,48
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.850,00
ΣΥΝΟΛΟ47.864,2532.042,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.902,4545.258,42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.961,80-13.215,94
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,154,59
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα348,33-347,18447,47-442,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.614,62-13.658,82
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα266,76266,76
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα776,041.479,91
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες880,381.656,42-1.656,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.958,20-14.871,97
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων912,811.294,22
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος912,810,001.294,220,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.958,20-14.871,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.958,20-14.871,97
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.909,56
Κέρδη προς διάθεση2.048,64-14.871,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.048,64
2.048,64
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015


Tags: , , , ,