094294058

CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23378/92/B92/12
Γ.Ε.ΜΗ.: 033682733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 22 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23378/92/B92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.704,812.704,800,012.704,812.704,800,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως15.302,6814.825,90476,7814.952,6814.339,71612,97
18.007,4917.530,70476,7917.657,4917.044,51612,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.788,533.219,254.569,287.788,532.939,254.849,28
5. Μεταφορικά Μέσα1.800,001.732,5067,501.800,001.552,50247,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός96.394,9194.929,551.465,3692.432,7590.772,381.660,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)105.983,4499.881,306.102,14102.021,2895.264,136.757,15
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.295,601.295,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)7.397,748.052,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες32.832,72194.577,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,00260.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες36.848,5523.010,00
11. Χρεώστες διάφοροι44.697,9427.452,64
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων39,0339,03
114.418,24505.078,92
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο699.291,28683.156,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας88.720,8910.127,00
788.012,17693.283,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)902.430,411.198.362,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων430,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο876.000,00876.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο16.554,4760.216,05
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-233.594,20-293.810,25
-217.039,73-233.594,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)658.960,27642.405,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές19.519,62125.844,38
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)26.779,53180.404,91
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0012.738,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.853,667.422,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.003,7018.170,64
11. Πιστωτές διάφοροι192.618,16220.040,79
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)251.774,67564.622,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)910.734,941.207.028,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)910.734,941.207.028,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 22 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)935.059,471.457.002,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων771.617,821.078.070,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως163.441,65378.931,85
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως196,59
ΣΥΝΟΛΟ163.638,24378.931,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας90.018,13206.459,28
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως48.247,20138.265,33105.749,28312.208,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.372,9166.723,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα45,00383,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.965,92-1.920,922.739,01-2.355,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.451,9964.367,97
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα800,00800,00-800,0016,3016,30-16,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.651,9964.351,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.651,9964.351,67
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.651,9964.351,67
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-233.594,20-293.810,25
-210.942,21-229.458,58
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.097,524.135,62
Ζημίες εις νέο-217.039,73-233.594,20
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ Χ384331
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Ι274837
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\\' ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,