099863918

ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 033402933000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΔΕΛΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 033402933000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα510,00509,990,01510,00509,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα125.482,2490.466,6035.015,64117.120,0372.195,2844.924,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.719,434.544,85174,584.540,574.540,370,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)130.711,6795.521,4435.190,23122.170,6077.245,6444.924,96
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.235,842.235,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)37.426,0747.160,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.002,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι294,60207,00
4.296,60207,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.249,633.714,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας39,0839,00
1.288,713.753,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)5.585,313.960,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο114.000,00114.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό131,93131,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-13.262,85-9.287,30
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-125.424,41-116.137,11
-138.687,26-125.424,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-24.555,33-11.292,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές40.429,3633.728,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0123.394,22
4. Προκαταβολές πελατών304,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.599,914.987,05
11. Πιστωτές διάφοροι20.537,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)67.566,7162.414,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)43.011,3851.121,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)43.011,3851.121,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)5.855,285.850,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων17.584,452.210,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.729,173.639,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.585,9110.983,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.315,08-7.344,25
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,100,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα335,66-335,562.946,69-2.946,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.650,64-10.290,72
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη487,79487,793.933,323.933,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα100,00126,50
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες2.803,402.929,901.003,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-13.262,85-9.287,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-13.262,85-9.287,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-13.262,85-9.287,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-125.424,41-116.137,11
-138.687,26-125.424,41
Ζημίες εις νέο-138.687,26-125.424,41
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΜ 062555557Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,