800370824

ΔΙΕΞΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές

Γ.Ε.ΜΗ.: 118788901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΔΙΕΞΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 118788901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως191,90191,900,00191,90191,900,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός234,96234,950,01234,96234,950,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)234,96234,950,01234,96234,950,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,010,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.000,006.000,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων4.081,632.710,72
11. Χρεώστες διάφοροι908,111.258,45
6.989,749.969,17
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα30,0030,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο367,46380,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.260,352.727,85
5.627,813.108,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)12.647,5513.107,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό267,11267,11
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο4.567,274.842,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)9.334,389.609,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη781,47108,00
11. Πιστωτές διάφοροι3.382,553.389,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.164,023.497,77
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα149,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)13.647,5613.107,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)13.647,5613.107,49
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.003,561.852,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.003,56-1.852,94
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων1.993,891.653,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα9,9440,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα21,001.982,8320,001.674,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20,73-178,39
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4,42
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες49,7254,14-54,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-20,73-232,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-20,73-232,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-20,73-232,53
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.4.842,615.075,14
4.821,884.842,61
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος254,61
Κέρδη προς διάθεση4.567,274.842,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.567,274.842,61
4.567,274.842,61
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Εταίρος Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Ψάλτης
Α.Δ.Τ. ΑΚ-064481Δια το Λογιστήριο
Αντώνιος Πολυχρόνης
Α.Δ.Τ. Σ-247199 / Α.Α. 1345 Α\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,