094538659

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42036/01/Β/99/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 3173601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 3173601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.098,001.098,000,001.098,001.098,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα21.954,0918.254,073.700,0221.954,0918.254,073.700,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.608,719.607,541,179.608,719.607,541,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)31.562,8027.861,613.701,1931.562,8027.861,613.701,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.701,193.701,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.966,304.966,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες12.343,5012.343,50
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες2.498,692.498,69
Μείον: Προβλέψεις1.683,36815,331.683,36815,33
13.158,8313.158,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.258,931.258,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας225,63225,63
1.484,561.484,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)19.609,6919.609,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.260,691.260,69
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.024,69
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-66.807,61-39.782,92
-66.807,61-66.807,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)22.503,0822.503,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές665,58665,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη142,22142,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)807,80807,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)23.310,8823.310,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)23.310,8823.310,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)63.608,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων69.617,03
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.008,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.702,58
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως8.901,3820.603,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.612,54
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα81,86-81,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-26.694,40
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα12,25
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους318,04330,29-330,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-27.024,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων825,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος825,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-27.024,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-27.024,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-66.807,61-39.782,92
-66.807,61-66.807,61
Ζημίες εις νέο-66.807,61-66.807,61
ΑΘΗΝΑ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ




ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ.Ι674847/1978
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ




ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ004401/1996
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ679841/2011 ΑΡ.ΑΔ Α\\' ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,