099758018

EKTH AE

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
EKTH AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.054,894.054,890,004.054,894.054,890,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,000,000,000,000,00
4.054,894.054,890,004.054,894.054,890,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας0,000,000,000,000,000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα581.892,660,00581.892,66581.892,660,00581.892,66
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.503.612,591.125.082,08378.530,511.503.612,591.065.029,11438.583,48
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,000,000,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,000,000,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.709,2224.674,336.034,8929.294,0222.224,637.069,39
2.116.214,471.149.756,41966.458,062.114.799,271.087.253,741.027.545,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)2.116.214,471.149.756,41966.458,062.114.799,271.087.253,741.027.545,53
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις400,00400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)966.858,061.027.945,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.036,000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες0,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι10.677,7013.910,36
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,000,00
11.713,7013.910,36
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο43.448,39812,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας26.715,9974.302,60
70.164,3875.115,19
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)81.878,0889.025,55
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων532.543,30532.543,30
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.518,826.518,82
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,000,00
6.518,826.518,82
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-23.266,27-21.755,75
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,000,00
-23.266,27-21.755,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)575.795,85577.306,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών398.003,10459.076,82
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις39.378,6033.378,60
437.381,70492.455,42
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,000,00
4. Προκαταβολές πελατών0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη16.123,5332.861,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,000,00
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι19.435,0614.347,31
35.558,5947.209,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)472.940,29539.664,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.048.736,141.116.971,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.048.736,141.116.971,08
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)134.379,03172.600,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων62.502,6763.752,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.876,36108.847,73
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ71.876,36108.847,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας53.460,4554.061,23
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0053.460,450,0054.061,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.415,9154.786,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.208,782.120,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα19.782,24-18.573,4616.890,28-14.769,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-157,5540.017,04
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,10
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη11.994,16205,33
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0011.994,160,00205,43
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,000,0011.994,160,000,00205,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.836,6140.222,47
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων62.502,6763.752,27
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος62.502,670,0063.752,270,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων11.836,6140.222,47
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως11.836,6140.222,47
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-21.755,75-15.242,07
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
-9.919,1424.980,40
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.347,1317.387,95
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,0029.348,20
Ζημίες εις νέο-23.266,27-21.755,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,000,00
0,000,00
ΚΗΦΙΣΙΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γερασιμος Μυριλλας
Α.Δ.Τ. Φ271600
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πετρος Μυριλλας
Α.Δ.Τ. Φ271601
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
EUROLOG Ε.Π.Ε. Βρεττος Σωτηριος
Α.Α. 0032 - Α\' Ταξεως

Tags: , , ,