099503716

ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43880/73/B/99/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 74991458000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43880/73/B/99/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 74991458000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα324,04324,04324,04324,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα124,98124,98124,98124,98
5. Μεταφορικά Μέσα4.283,104.283,080,024.283,104.283,080,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός68.365,0768.364,480,5968.365,0768.364,480,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)73.097,1972.647,56449,6373.097,1972.647,56449,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις28.883,3428.883,34
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις2.263,642.263,64
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.843,134.843,13
35.990,1135.990,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)36.439,7436.439,74
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων27.011,6627.011,66
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες461.735,37461.735,37
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)27.325,3027.325,30
11. Χρεώστες διάφοροι10.000,0010.000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων23,4420,04
499.084,11499.080,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο465,55440,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας24.707,3328.461,46
25.172,8828.902,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)551.268,65554.994,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,00124,98
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων27.973,3927.973,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.788,33-3.925,97
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-738.039,20-734.100,37
-740.827,53-738.026,34
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-412.854,14-409.927,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές998.906,33998.906,33
4. Προκαταβολές πελατών1.233,261.233,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη422,941.222,94
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.000.562,531.001.362,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)587.708,39591.434,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)587.708,39591.434,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως12.069,1211.748,24
ΣΥΝΟΛΟ12.069,1211.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.322,594.581,03
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως12.135,6614.458,2510.708,7115.289,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.389,13-3.541,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα18,877,33
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα81,00-62,1377,00-69,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.451,26-3.611,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,004,444,44
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα337,07337,07-337,07319,24319,24-314,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.788,33-3.925,97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.788,33-3.925,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.788,33-3.925,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-737.901,36-732.558,58
-740.689,69-736.484,55
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι137,841.264,79
Ζημίες εις νέο-740.827,53-737.749,34
ΧΑΝΙΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 972739
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 177821

Tags: , , , ,