800265329

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΠΑΞΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 33451133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 33451133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.008,001.007,980,021.008,001.007,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.254,304.344,606.909,7011.254,304.006,987.247,32
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός36.555,9429.471,987.083,9636.555,9428.375,318.180,63
5. Μεταφορικά Μέσα13.102,108.940,054.162,0513.102,108.546,994.555,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.191,759.870,461.321,2911.191,759.546,211.645,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)72.104,0952.627,0919.477,0072.104,0950.475,4921.628,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)19.477,0021.628,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα69.760,4565.693,87
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες88.791,24103.347,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου18.000,0045.135,20
11. Χρεώστες διάφοροι20.411,7013.699,62
127.202,94162.182,78
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο86.135,4815.215,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας152.790,54106.942,80
238.926,02122.157,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)435.889,41350.034,54
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.489,343.489,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο332.709,18253.614,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)366.198,52287.103,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές54.767,6945.746,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)12.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη32.226,7124.744,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.173,512.068,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)89.167,9184.559,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)455.366,43371.663,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)455.366,43371.663,16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.321.921,151.214.694,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.015.347,01928.021,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως306.574,14286.672,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας143.018,84177.571,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως163.555,30109.101,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως163.555,30109.101,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)163.555,30109.101,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων163.555,30109.101,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως163.555,30109.101,25
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.194.668,50160.966,04
358.223,80270.067,29
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος25.514,6217.124,52
Κέρδη προς διάθεση332.709,18252.942,77
ΠΑΞΟΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΪΚΙΔΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ416980ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Α΄ΤΑΞΗ 26420

Tags: , , , ,