997835493

ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: είναι η αγορά, η πώληση και η ενοικίαση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 46510922000 ΑΦΜ:997835493 ΕΔΡΑ:ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ,34600

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 46510922000 ΑΦΜ:997835493 ΕΔΡΑ:ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ,34600
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως970,10728,52241,58970,10631,51338,59
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,000,0016.614,1310.687,715.926,42
970,10728,52241,5817.584,2311.319,226.265,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα0,000,000,0039.168,000,0039.168,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,0020.832,003.837,5316.994,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)0,000,000,0060.000,003.837,5356.162,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,0056.162,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες60.000,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι775,311.183,18
60.775,311.183,18
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9,9615,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)60.785,271.198,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 500,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο50.000,0050.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό840,31840,31
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00466,02
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-694,940,00
-694,94466,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)50.145,3751.306,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,003.751,12
11. Πιστωτές διάφοροι10.881,488.568,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.881,4812.319,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)61.026,8563.625,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)61.026,8563.625,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.000,0012.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.000,0012.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.146,51889,97
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.223,046.369,554.038,424.928,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-369,557.071,61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-369,557.071,61
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη4.670,814.670,810,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.197,22567,28
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες4.265,005.462,22-791,410,00567,28-567,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.160,966.504,33
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.591,712.591,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.591,710,002.591,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.160,966.504,33
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.160,966.504,33
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.466,02441,26
-694,946.945,59
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,002.478,27
Ζημίες εις νέο-694,944.467,32
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό201,30
2. Πρώτο μέρισμα3.800,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο466,02
4.467,32
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΣΑΡΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 985918Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,