997929100

F.G.CARS AE

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: EMΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ&ΣΚΑΦΩΝ-ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝΗΤ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΝΑΚΥΚΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68801/01NT/B/920
Γ.Ε.ΜΗ.: 123793101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
F.G.CARS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68801/01NT/B/920 - Γ.Ε.ΜΗ. 123793101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα550,00549,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα20.511,579.742,9610.768,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.033,324.033,190,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.094,8914.326,1410.768,75
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.012,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)11.780,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα70.001,77
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων585,75
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες158.218,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου20.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.496,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας216.085,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)482.387,93
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-5.189,97
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-113.480,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)481.329,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές195,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.255,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί388,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)12.838,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)494.168,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)494.168,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)146.917,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων124.664,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.252,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.210,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.957,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα6.767,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.189,97
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.189,97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.189,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.189,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-113.480,16
-118.670,13
Ζημίες εις νέο-118.670,13
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ567676
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ Ν251993
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΔΤ ΑΜ061424

Tags: , , ,