999526157

ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54212/11/B/03/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 13660617000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54212/11/B/03/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 13660617000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως10.368,9410.368,930,0110.368,9410.368,930,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός264.363,68184.878,3379.485,35258.563,68184.878,3373.685,35
5. Μεταφορικά Μέσα12.476,5012.473,493,0112.476,5012.473,493,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.658,806.115,411.543,397.280,805.395,901.884,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)284.498,98203.467,2381.031,75278.320,98202.747,7275.573,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)81.031,7575.573,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,003.750,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη0,000,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.28.278,8015.135,00
28.278,8018.885,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες497.156,72579.434,35
Μείον: Προβλέψεις0,00497.156,7214.664,66564.769,69
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου17.346,6295.144,85
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)56.500,0016.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι8.715,343.252,79
579.718,68679.667,33
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.488,90287,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.619,0616.273,84
12.107,9616.561,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)620.105,44715.113,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο180.000,00180.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό360,00360,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο9.983,31
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.072,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)178.287,51190.343,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές133.111,56268.096,30
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)70.316,05234.717,48
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0016.434,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.456,283.188,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.276,261.525,87
10. Μερίσματα πληρωτέα42.296,00
11. Πιστωτές διάφοροι241.243,5474.604,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)521.699,69598.566,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων1.150,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,001.777,30
1.150,001.777,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)701.137,20790.686,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως5.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)701.137,20790.686,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)707.708,16995.772,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων632.507,11896.550,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως75.201,0599.221,17
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ75.201,0599.221,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.181,0229.737,25
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως38.103,5359.284,5552.449,5482.186,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.916,5017.034,38
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα10,0862,72
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.276,38-4.266,303.266,89-3.204,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.650,2013.830,21
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00652,91652,91
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.325,95540,67
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων4.443,25
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0010.769,20-10.769,200,00540,67112,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)881,0013.942,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων719,5130.069,28
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος719,510,0030.069,280,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων881,0013.942,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως881,0013.942,45
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.9.983,313.146,94
10.864,3117.089,39
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.136,263.308,08
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.800,543.438,00
Ζημίες εις νέο-2.072,4910.343,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό360,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο9.983,31
10.343,31
ΜΟΣΧΑΤΟ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 020504
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 525070
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 523054

Tags: , , , ,