998046220

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 8957001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 8957001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.104,508.104,500,008.104,508.079,8024,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα757,60757,500,10757,60743,6014,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός14.441,0214.066,86374,1614.169,3114.088,3181,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)15.198,6214.824,36374,2614.926,9114.831,9195,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)374,2695,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες23.173,20
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων5.863,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο187,631.893,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.198,9517.713,09
3.386,5819.606,45
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)9.250,1042.779,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-359.877,10-349.768,65
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων321.215,47321.215,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)-20.661,63-10.553,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.156,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.542,516.220,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.450,788.371,46
11. Πιστωτές διάφοροι23.292,7035.703,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)30.285,9953.452,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)9.624,3642.899,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)9.624,3642.899,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)24.055,5069.843,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.471,8034.671,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.583,7035.171,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7,423,76
ΣΥΝΟΛΟ15.591,1235.175,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας18.465,678.844,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως7.582,4126.048,083.054,8611.899,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.456,9623.275,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα50,30-50,3043,90-43,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.507,2623.232,02
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα527,96527,96
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα129,15129,15398,81559,04559,04-559,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.108,4522.672,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων177,15
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος177,150,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.108,4522.672,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.108,4522.672,98
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-349.768,65-372.441,63
-359.877,10-349.768,65
Ζημίες εις νέο-359.877,10-349.768,65
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.C32T1HXP4Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Αρ. Αδείας 27085

Tags: , , , ,