999308443

ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53873/01/ΝΤ/Β/04/126
Γ.Ε.ΜΗ.: 5788001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53873/01/ΝΤ/Β/04/126 - Γ.Ε.ΜΗ. 5788001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως227.845,84227.845,730,11227.845,84227.845,730,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως65.145,1864.701,18444,0065.145,1864.701,18444,00
292.991,02292.546,91444,11292.991,02292.546,91444,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.450,6888.326,3247.124,36135.450,6867.306,3268.144,36
5. Μεταφορικά Μέσα7.600,003.478,004.122,007.600,003.028,004.572,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός215.518,93215.469,2249,71215.518,93212.939,222.579,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)358.569,61307.273,5451.296,07358.569,61283.273,5475.296,07
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις13.625,1513.625,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.921,2288.921,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα352.714,57453.303,81
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων79.699,2569.114,41
432.413,82522.418,22
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες32.598,49
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.000,0010.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου81.981,0523.576,05
11. Χρεώστες διάφοροι21.081,0819.938,76
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων-60.455,17-83.955,17
85.205,45-30.440,36
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.372,004.230,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας17.675,6761.396,53
20.047,6765.627,11
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)537.666,94557.604,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 11.350,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο340.500,00340.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.936,604.936,60
4. Έκτακτα αποθεματικά131.872,72131.872,72
136.809,32136.809,32
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο12.761,4114.898,27
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-44.819,00-59.717,27
-32.057,59-44.819,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)445.251,73432.490,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-595,99-595,99
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)12.171,435.494,93
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων100.797,79142.000,00
4. Προκαταβολές πελατών0,0035.144,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη34.883,1115.036,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.731,3915.532,71
11. Πιστωτές διάφοροι1.792,811.866,94
158.376,53215.075,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)157.780,54214.479,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)603.032,27646.970,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)603.032,27646.970,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)601.642,96350.991,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων323.199,2792.560,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως278.443,69258.430,99
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως372,1622.327,27
ΣΥΝΟΛΟ278.815,85280.758,26
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας30.081,8944.725,03
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως235.873,26265.955,15226.795,46271.520,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.860,709.237,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.860,709.237,77
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,007.662,097.662,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα99,2999,29-99,292.001,592.001,595.660,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)12.761,4114.898,27
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων24.000,0020.120,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος24.000,000,0020.120,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων12.761,4114.898,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως12.761,4114.898,27
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-44.819,00-59.717,27
-32.057,59-44.819,00
Ζημίες εις νέο-32.057,59-44.819,00
ΚΟΡΩΠΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΑΤΣΗ
ΑΔΤ : AE610701
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΒΑΤΣΗΣ
ΑΔΤ :Σ272210
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : AH039544

Tags: , , , ,