094257573

ΦΙΕΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20820/62/Β/90/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 38297405000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΙΕΡΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20820/62/Β/90/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 38297405000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις40.851,0740.851,020,0540.851,0740.851,020,05
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα169.831,10169.831,10169.831,10169.831,10
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.089.574,751.051.866,5137.708,241.089.574,751.047.055,6342.519,12
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός184.874,35184.873,360,99184.874,35184.873,360,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός129.288,43129.287,151,28129.288,43129.287,151,28
1.573.568,631.366.027,02207.541,611.573.568,631.361.216,14212.352,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.614.419,701.406.878,04207.541,661.614.419,701.402.067,16212.352,54
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις11.609.436,2311.609.436,23
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις10.825.657,05-10.825.657,0511.172.857,47-11.172.857,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.729,284.729,28
788.508,46441.308,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)996.050,12653.660,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες88.336,2990.336,29
11. Χρεώστες διάφοροι59.501,6033.421,60
147.837,89123.757,89
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο424,07350.483,47
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας581,0710.304,73
1.005,14360.788,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)148.843,03484.546,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.810.000,00 μετοχές των 0,30 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.043.000,002.393.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων0,00558.952,62
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων29.616,8129.616,81
29.616,81588.569,43
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό512.062,72512.062,72
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό3.226.419,86
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων833.451,84833.451,84
1.345.514,56-1.880.905,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο20.930,93
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.288.477,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.129.653,541.121.695,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις10.000,0010.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές405,62148,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.833,996.363,00
5.239,616.511,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)15.239,6116.511,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.144.893,151.138.206,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.144.893,151.138.206,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως30.400,0030.400,00
ΣΥΝΟΛΟ30.400,0030.400,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.527,7516.202,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.872,2514.197,81
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων2.667.476,93
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,00-2.667.488,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.656.616,6814.197,81
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα7,500,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων347.200,42347.207,92
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,00347.207,920,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.309.408,7614.197,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.810,884.810,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.810,880,004.810,880,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.309.408,7614.197,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.309.408,7614.197,81
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.20.930,9310.230,12
-2.288.477,8324.427,93
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.927,00
Ζημίες εις νέο-2.288.477,8321.500,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό570,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο20.930,93
21.500,93
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΖΕΡΒΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ854930
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΝΤΗΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ269712
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 661770 Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,