094312787

ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24336/012/Β/91/0013
Γ.Ε.ΜΗ.: 121975122000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24336/012/Β/91/0013 - Γ.Ε.ΜΗ. 121975122000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.559,064.559,060,004.559,064.559,060,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα187.297,470,00187.297,47187.297,470,00187.297,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.535.376,581.157.920,20377.456,381.534.126,581.035.190,08498.936,50
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός31.997,2927.986,924.010,3767.242,7156.190,5111.052,20
5. Μεταφορικά Μέσα51.361,8343.015,518.346,3251.361,8335.311,2416.050,59
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.562,725.562,710,016.005,555.038,39967,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.811.595,891.234.485,34577.110,551.846.034,141.131.730,22714.303,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις135,00135,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)577.245,55714.438,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.127,26885,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.331,1122.331,11
11. Χρεώστες διάφοροι48.505,7651.407,76
70.836,8773.738,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.307,358.657,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας363.341,32321.157,84
370.648,67329.815,18
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)442.612,80404.439,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.025.412,001.025.412,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων277.036,03277.036,03
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό569,16569,16
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων2.160,972.160,97
2.730,132.730,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-99.083,11-104.898,94
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-202.818,09-97.919,15
-301.901,20-202.818,09
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.003.276,961.102.360,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές66,994,17
4. Προκαταβολές πελατών14.700,0014.700,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.814,401.814,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.581,3916.518,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.019.858,351.118.878,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.019.858,351.118.878,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,002.110,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,002.110,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως51.650,0050.400,00
ΣΥΝΟΛΟ51.650,0052.510,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.547,058.720,79
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως386,20127,12
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως151.739,15156.672,40154.376,63163.224,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-105.022,40-110.714,54
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7.011,475.004,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-98.010,93-105.710,18
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα58,72201,45
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,0058,72610,87812,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.068,781,08
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων62,121.130,90-1.072,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-99.083,11-104.898,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων138.443,37140.102,07
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος138.443,370,00140.102,070,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-99.083,11-104.898,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-99.083,11-104.898,94
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-202.818,09-97.919,15
-301.901,20-202.818,09
Ζημίες εις νέο-301.901,20-202.818,09
ΑΛΙΒΕΡΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ271600
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ273963
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ295337

Tags: , , , ,