800377837

ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 119114333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 119114333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.538,622.538,620,002.178,622.178,560,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα20.000,005.666,0014.334,0020.000,003.666,0016.334,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.558,054.557,910,143.093,993.093,910,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)24.558,0510.223,9114.334,1423.093,996.759,9116.334,08
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)14.334,1416.334,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες17.123,775.973,50
11. Χρεώστες διάφοροι2.489,492.718,61
19.613,268.692,11
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο91.560,6798.123,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας75,68417,95
91.636,3598.541,79
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)111.249,61107.233,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.596,851.811,84
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο49.340,1534.424,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)111.937,0096.236,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές122,70
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)332,10332,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.767,6521.619,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί547,00256,95
11. Πιστωτές διάφοροι5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)13.646,7527.331,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)125.583,75123.568,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)125.583,75123.568,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)44.520,8770.707,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων13.661,718.048,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.859,1662.659,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.152,0212.715,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.707,1449.944,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα267,81-267,8146,00-46,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.439,3349.898,05
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα904,86904,86-904,8668,2468,24-68,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)21.534,4749.829,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.824,068.938,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.824,060,008.938,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων21.534,4749.829,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως21.534,4749.829,81
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.34.424,92
55.959,3949.829,81
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.834,2313.593,05
Κέρδη προς διάθεση50.125,1636.236,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό785,011.811,84
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο49.340,1534.424,92
50.125,1636.236,76
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 799702
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 755304
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,