999541093

ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Α ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 005177101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 005177101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως540,00539,990,01540,00539,990,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως31.145,6031.145,420,1831.145,6031.145,420,18
31.685,6031.685,410,1931.685,6031.685,410,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός12.130,4010.345,321.785,0810.630,408.511,332.119,07
5. Μεταφορικά Μέσα30.525,0212.198,2318.326,7919.850,019.184,9510.665,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός100.393,97100.361,8432,1395.312,2995.309,802,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)143.049,39122.905,3920.144,00125.792,70113.006,0812.786,62
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.491,021.880,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)21.635,0214.666,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα18.607,735.432,60
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα4.699,002.682,90
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.9.784,4230.776,17
33.091,1538.891,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες330.560,16283.485,51
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου105.041,46139.745,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)21.781,8916.203,40
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως445.400,00445.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι72.548,3652.784,09
975.331,87937.618,19
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο149.823,4710.910,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας165,073.158,36
149.988,5414.069,35
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.158.411,56990.579,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο27.000,0027.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό48.083,6635.391,92
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο565.439,94324.296,91
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων34.159,8834.159,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)674.683,48420.848,71
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις23.345,9523.345,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές193.418,39187.921,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.998,0026.936,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων109.068,50159.090,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη127.576,87120.944,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.396,7734.489,19
11. Πιστωτές διάφοροι28.558,8131.670,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)482.017,34561.051,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.180.046,771.005.246,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.180.046,771.005.246,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.682.374,091.700.977,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.046.266,721.166.283,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως636.107,37534.693,75
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.383,15
ΣΥΝΟΛΟ636.107,37544.076,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας81.980,9677.380,84
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως192.329,79274.310,75196.031,45273.412,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως361.796,62270.664,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα14.566,88-14.566,7823.258,18-23.258,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως347.229,84247.406,43
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα229,00229,00904,56904,56
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.938,622.938,62-2.709,6238.360,2138.360,21-37.455,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)344.520,22209.950,78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων344.520,22209.950,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως344.520,22209.950,78
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.324.296,91180.326,24
668.817,13390.277,02
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος90.685,4565.980,11
Κέρδη προς διάθεση578.131,68324.296,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό12.691,74
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο565.439,94324.296,91
578.131,68324.296,91
ΔΑΦΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 240184
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 035516
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,