094173537

ΦΡΑΜΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14244/01ΝΤ/Β/86/241

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΜΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14244/01ΝΤ/Β/86/241
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5164.508,5164.508,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα240.279,97240.279,940,03240.279,97240.279,940,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)305.304,05240.795,5064.508,55305.304,05240.795,5064.508,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις0,0079.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις186,74186,74
186,7479.266,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.695,29143.775,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι648,247.106,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.649,602.447,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας36.311,5512.185,56
39.961,1514.632,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)40.609,3921.739,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.234,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο123.400,00123.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.431,0018.431,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό19.784,2919.784,29
4. Έκτακτα αποθεματικά300,98300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.343,391.343,39
21.428,6621.428,66
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-52.864,74-546,82
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-546,82
-53.411,56-546,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)109.848,10162.712,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές174,77-611,66
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)929,99988,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-5.648,182.425,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-4.543,422.802,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)105.304,68165.514,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)105.304,68165.514,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)35.706,8629.954,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.706,8629.954,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.660,8822.226,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.045,987.728,72
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα70,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.116,057.728,72
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0074,8874,88
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,55372,15
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες76.979,2476.980,79-76.980,798.200,008.572,15-8.497,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-52.864,74-768,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-52.864,74-768,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-52.864,74-768,55
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-546,821.032,03
-53.411,56263,48
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος810,30
Ζημίες εις νέο-53.411,56-546,82
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ080371
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ610097
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538-ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,