094173549

ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14263/01ΝΤ/Β/86/3248

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14263/01ΝΤ/Β/86/3248
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5164.508,5164.508,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα229.085,06229.085,030,03229.085,06229.085,030,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)294.109,14229.600,5964.508,55294.109,14229.600,5964.508,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων79.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
146,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.655,29143.735,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι271,017.125,37
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.752,091.433,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας36.786,2312.939,05
39.538,3214.372,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)39.809,3321.497,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.234,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο123.400,00123.400,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.431,0018.431,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20.460,4920.460,49
4. Έκτακτα αποθεματικά300,98300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.343,921.343,92
22.105,3922.105,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-53.142,30
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-918,83-918,83
-54.061,13-918,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)109.875,26163.017,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές174,76-611,66
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)930,00988,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-6.515,401.838,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-5.410,642.215,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)104.464,62165.232,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)104.464,62165.232,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)35.706,5629.954,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.706,5629.954,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.941,2921.536,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.765,278.418,69
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα73,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.838,498.418,69
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0079,1079,10
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,55372,15
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες76.979,2476.980,79-76.980,799.900,0010.272,15-10.193,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-53.142,30-1.774,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων168,43
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος168,430,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-53.142,30-1.774,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-53.142,30-1.774,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-918,831.194,29
-54.061,13-580,07
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος338,76
Ζημίες εις νέο-54.061,13-918,83
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΗΝΟΒΙΑ Μ. ΦΡΑΓΚΗ
ΑΔΤ ΑΖ067654
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ610097
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538-0ΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,