094173525

ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14248/01ΝΤ/Β/86/3243

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14248/01ΝΤ/Β/86/3243
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,9096.762,9096.762,9096.762,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα330.283,40330.283,370,03330.283,40330.283,370,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.720,511.572,39148,121.720,511.572,39148,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)428.766,81331.855,7696.911,05428.766,81331.855,7696.911,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις79.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
146,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)97.057,79176.137,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι10.418,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.003,262.275,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας48.196,5810.308,78
51.199,8412.584,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)51.199,8423.003,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.751,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο175.100,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων27.646,5427.646,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό27.773,6827.773,68
3. Ειδικά αποθεματικά438,31438,31
4. Έκτακτα αποθεματικά1.970,351.970,35
30.182,3430.182,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-39.368,64-35.531,47
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-35.531,47
-74.900,11-35.531,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)158.028,77197.397,41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές75,03-511,97
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)572,70159,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-10.418,872.096,09
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-9.771,141.743,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)148.257,63199.141,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)148.257,63199.141,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)52.218,5842.715,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.218,5842.715,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας14.684,9130.188,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.533,6712.527,65
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα79,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως37.612,8112.527,65
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0082,7582,75
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2,2149.457,97
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες76.979,2476.981,45-76.981,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-39.368,64-36.847,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων452,33
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος452,330,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-39.368,64-36.847,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-39.368,64-36.847,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-35.531,471.316,10
-74.900,11-35.531,47
Ζημίες εις νέο-74.900,11-35.531,47
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ Ξ111333
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538-ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,