999954139

GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4614901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 4614901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.552,951.552,580,371.552,951.552,580,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός37,9734,883,0937,9734,883,09
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,002.950,0050,003.000,002.950,0050,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.893,5430.524,54369,0030.893,5430.524,54369,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.931,5133.509,42422,0933.931,5133.509,42422,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)422,09422,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα26.955,7620.032,73
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες41.440,4955.764,09
11. Χρεώστες διάφοροι10.962,354.774,86
52.402,8460.538,95
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.368,565.229,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.659,864.633,21
24.028,429.862,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)103.387,0290.433,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 834,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο25.020,0025.020,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5.644,745.644,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-5.898,620,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)24.766,1230.664,74
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις766,36766,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές59.560,5628.774,40
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.761,970,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,005.826,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί685,65603,09
11. Πιστωτές διάφοροι15.268,8224.221,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)78.277,0059.425,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)103.809,4890.856,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)103.809,4890.856,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)186.017,03233.579,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων145.147,85192.209,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως40.869,1841.369,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.866,008.896,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως37.723,4745.589,4720.848,5129.745,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.720,2911.624,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,00193,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.720,2911.817,98
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.178,331.178,33-1.178,33766,36766,36-766,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.898,6211.051,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.898,6211.051,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.898,6211.051,62
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,003.450,23
Ζημίες εις νέο-5.898,627.601,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00380,07
2. Πρώτο μέρισμα0,007.221,32
0,007.601,39
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ021900Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ039544

Tags: , , , ,