094503322

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40439/01ΔΤ/Β/98/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 2868901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40439/01ΔΤ/Β/98/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 2868901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως12.853,6212.853,620,0012.853,6212.853,620,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα79.268,2046.900,3532.367,8579.268,2038.973,5340.294,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός682,88682,850,03682,88682,850,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)79.951,0847.583,2032.367,8879.951,0839.656,3840.294,70
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις293,47293,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)32.661,3540.588,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα142.668,69142.668,69
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων430.000,00430.000,00
572.668,69572.668,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.000,0090.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.157,81792,31
91.157,8190.792,31
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο278,54844,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.330,051.330,05
1.608,592.174,48
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)665.435,09665.635,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.334,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.000.020,001.000.020,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-13.979,75-12.133,41
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-406.973,53-394.840,12
-420.953,28-406.973,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)579.066,72593.046,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές111.224,34110.045,63
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5,385,38
11. Πιστωτές διάφοροι7.800,003.126,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)119.029,72113.177,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)698.096,44706.223,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)698.096,44706.223,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.919,7512.133,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.919,75-12.133,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.919,75-12.133,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα60,0060,00-60,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-13.979,75-12.133,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-13.979,75-12.133,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-13.979,75-12.133,41
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-406.973,53-394.840,12
-420.953,28-406.973,53
Ζημίες εις νέο-420.953,28-406.973,53
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΒ300815
ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ.ΑΚ117424
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ.ΑΚ059228

Tags: , , , ,