800418500

HYDRO SOLAR Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 121385901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
HYDRO SOLAR Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 121385901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.962,001.961,970,031.962,001.961,970,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως407,00406,980,02407,00406,980,02
2.369,002.368,950,052.369,002.368,950,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός743.124,59147.120,54596.004,05743.124,5973.678,08669.446,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.905,652.365,101.540,553.564,191.843,651.720,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)747.030,24149.485,64597.544,60746.688,7875.521,73671.167,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)597.544,60671.167,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες85.723,77155.422,63
11. Χρεώστες διάφοροι6.054,371.165,77
91.778,14156.588,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.765,85194,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας27.143,7329.669,60
29.909,5829.863,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)121.687,72186.452,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 9.700,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο97.000,0097.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.656,58
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο15.398,56
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-35.076,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)115.055,1461.923,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές618,00214,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων583.388,82723.248,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη20.170,41-7.608,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)604.177,23715.854,51
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού79.841,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)719.232,37857.619,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως34.957,4946.609,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)719.232,37857.619,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως34.957,4946.609,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)224.812,69194.208,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων84.675,4689.678,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως140.137,23104.530,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας22.168,1762.974,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.542,0527.710,2215.743,7078.718,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως112.427,0125.811,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα44.266,47-44.266,4756.608,24-56.608,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως68.160,54-30.796,58
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα107,06107,06107,06230,00230,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα138,30138,3091,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)68.267,60-30.704,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων68.267,60-30.704,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως68.267,60-30.704,88
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-35.076,53
33.191,07-30.704,88
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος15.135,934.371,65
Κέρδη προς διάθεση18.055,14-35.076,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.656,58
2. Πρώτο μέρισμα15.398,56
18.055,14
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Φ382066
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AB661713
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,