099346024

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική

Γ.Ε.ΜΗ.: 0033500433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 0033500433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως6.569,906.333,33236,576.569,905.694,34875,56
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως400,00399,990,01400,00399,990,01
6.969,906.733,32236,586.969,906.094,33875,57
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα29.158,9019.935,409.223,5029.158,9019.242,649.916,26
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός104.491,7187.893,9116.597,80104.491,7182.455,4322.036,28
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός66.026,3862.945,673.080,7162.359,2560.586,241.773,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)199.676,99170.774,9828.902,01196.009,86162.284,3133.725,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις319,8529,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)29.221,8633.754,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες115.061,66305.325,96
11. Χρεώστες διάφοροι5.287,275.830,03
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων683,54192,88
121.032,47311.348,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο506.097,85331.462,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας226.106,60188.514,91
732.204,45519.977,76
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)853.236,92831.326,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο55.080,0055.080,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού777,76777,76
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό36.567,5429.941,98
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο694.568,29568.682,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)786.993,59654.482,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές13.051,3215.341,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη117,526.204,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.590,773.163,08
11. Πιστωτές διάφοροι270,171.073,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.029,7825.782,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού79.671,99185.692,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)882.695,36865.957,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)882.695,36865.957,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)464.364,13500.970,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων205.272,04220.063,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως259.092,09280.907,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας78.880,5585.181,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως180.211,54195.726,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.726,44612,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα167,002.559,44106,87505,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως182.770,98196.231,96
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα839,37403,25
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.900,002.739,37-2.739,374.560,004.963,25-4.963,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)180.031,61191.268,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.129,6611.417,19
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.129,660,0011.417,190,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων180.031,61191.268,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως180.031,61191.268,71
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.568.682,69434.798,15
748.714,30626.066,86
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος47.520,4550.337,61
Κέρδη προς διάθεση701.193,85575.729,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό6.625,567.046,56
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο694.568,29568.682,69
701.193,85575.729,25
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ414524Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\\'ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,