094104034

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12770/92/B/86/155
Γ.Ε.ΜΗ.: 123243033000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 30 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/B/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως9.444,526.522,472.922,059.444,525.402,204.042,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα173.041,43173.041,43173.041,43173.041,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα777.032,36633.073,05143.959,31777.032,36625.320,35151.712,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός32.612,9429.329,523.283,4232.612,9427.479,525.133,42
5. Μεταφορικά Μέσα14.853,6814.282,99570,6914.853,6814.096,42757,26
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός121.693,3593.789,1127.904,24120.891,9985.437,9935.454,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.119.233,76770.474,67348.759,091.118.432,40752.334,28366.098,12
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις291,60291,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)349.050,69366.389,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.13,3013,30
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.018,69
1.031,9913,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες23.045,8528.667,60
11. Χρεώστες διάφοροι21.478,9341.407,58
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων684,51664,06
45.209,2970.739,24
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο181.025,26148.291,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.895,322.792,07
187.920,58151.083,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)234.161,86221.835,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο460.208,00460.208,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,371,37
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού110.176,66110.176,66
110.178,03110.178,03
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο26.579,4445.814,57
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-49.864,29-95.678,86
-23.284,85-49.864,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)547.101,18520.521,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές29.485,9932.108,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.861,2234.851,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.413,744.183,51
11. Πιστωτές διάφοροι1.272,47602,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)39.033,4271.745,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)586.134,60592.267,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)586.134,60592.267,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)178.256,47248.473,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων89.262,99124.283,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως88.993,48124.190,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας36.618,0946.064,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως13.560,4650.178,556.456,0652.520,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.814,9371.669,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα265,36-265,362.198,48-2.198,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.549,5769.471,17
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.270,275.261,67
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων676,971.947,24-1.947,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)36.602,3364.209,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων19.260,6621.136,21
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος19.260,660,0021.136,210,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων36.602,3364.209,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως36.602,3364.209,50
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-49.864,29-95.678,86
-13.261,96-31.469,36
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.022,8918.231,55
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι163,38
Ζημίες εις νέο-23.284,85-49.864,29
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ.Δ.Σ.
ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. Ν 227059
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Σ 895403
Ο ΛΙΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α\' ΤΑΞΕΩΣ.

Tags: , , , ,