999776656

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53522/92/B/03/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 34481833000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53522/92/B/03/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 34481833000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,00690,002.310,003.000,00330,002.670,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.062,591.429,732.632,863.572,59749,472.823,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.062,592.119,734.942,866.572,591.079,475.493,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)4.942,865.493,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα127.839,9369.971,95
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες185,53185,54
11. Χρεώστες διάφοροι70,40
185,53255,94
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.461,9521,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.131,4451.244,71
17.593,3951.266,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)145.618,85121.493,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων299,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.940,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο147.000,00147.000,00
3. Αποσβεσμένο0,00
147.000,00147.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.753,059.753,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο706,16
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-39.525,06
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-50.657,66-11.132,60
-49.951,50-50.657,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)106.801,55106.095,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.486,795.446,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.514,00180,00
11. Πιστωτές διάφοροι18.759,3715.564,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)43.760,1621.191,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)150.561,71127.286,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία17.568,0011.478,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)150.561,71127.286,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων17.568,0011.478,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)402.766,181.885.315,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων379.863,611.831.044,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.902,5754.271,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.189,045.975,41
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως9.164,1221.353,1687.652,3293.627,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.549,41-39.356,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα44,32599,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα886,29-841,97752,25-152,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως707,44-39.509,06
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα-1,28-1,28-1,28-16,00-16,00-16,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)706,16-39.525,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων706,16-39.525,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως706,16-39.525,06
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-50.657,66-11.132,60
-49.951,50-50.657,66
Ζημίες εις νέο-49.951,50-50.657,66
ΚΕΡΚΥΡΑ, 18 ΜΑΪΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 298272
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ294968
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,