094294347

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31624/92/b/94/20
Γ.Ε.ΜΗ.: 33502133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31624/92/b/94/20 - Γ.Ε.ΜΗ. 33502133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα78.638,2978.638,2978.638,2978.638,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα209.697,33182.200,6227.496,71209.697,33181.551,6728.145,66
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός107.652,10107.650,451,65107.652,10107.650,451,65
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός405.787,98405.738,9449,04405.787,98405.738,9449,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)801.775,70695.590,01106.185,69801.775,70694.941,06106.834,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.919,243.919,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)110.104,93110.753,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.690,003.690,00
11. Χρεώστες διάφοροι717.769,40748.536,00
721.459,40752.226,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές61.276,6061.276,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο18,8518,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας59,63116,42
78,48135,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)782.814,48813.637,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 141.920,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.419.200,001.419.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά22,3022,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-12.614,17-26.653,73
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-672.678,21-646.024,48
-685.292,38-672.678,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)733.929,92746.544,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.811,333.811,33
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων149.267,95170.193,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη201,60115,20
11. Πιστωτές διάφοροι5.708,613.727,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)158.989,49177.847,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)892.919,41924.391,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)892.919,41924.391,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.400,002.400,00
ΣΥΝΟΛΟ2.400,002.400,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.492,1517.664,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-92,15-15.264,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,0924,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12.522,11-12.522,0214.317,92-14.293,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.614,17-29.557,58
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.999,912.999,91
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα96,0696,062.903,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-12.614,17-26.653,73
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων648,958.387,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος648,950,008.387,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-12.614,17-26.653,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-12.614,17-29.557,58
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-672.678,21-646.024,48
-685.292,38-675.582,06
Ζημίες εις νέο-685.292,38-672.678,21
ΚΕΡΚΥΡΑ, 19 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ298272
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ757398
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,