998380664

ΙΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1/12/2014

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως595,00595,000,00595,00595,000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων634,561.196,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι818,36810,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο39.804,3540.198,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)41.257,2742.205,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο50.000,0050.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.974,73-7.901,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)41.025,2742.098,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές107,00107,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη125,000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)232,00107,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)41.257,2742.205,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)41.257,2742.205,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 1.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.073,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.073,000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας0,001.200,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.073,00-1.200,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.073,00-1.200,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.073,00-1.200,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.073,00-1.200,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.073,00-1.200,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-7.901,73-6.701,73
-8.974,73-7.901,73
Ζημίες εις νέο-8.974,73-7.901,73
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
O EKKAΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Tags: , , , ,