095411321

ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 46154022000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 46154022000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός882.306,69837.372,9944.933,70869.366,69830.025,4939.341,20
5. Μεταφορικά Μέσα95.363,7594.055,591.308,16110.813,75108.449,262.364,49
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός27.894,4027.893,780,6227.675,7027.675,090,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.005.564,84959.322,3646.242,481.007.856,14966.149,8441.706,30
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις158.900,00158.900,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.368,345.368,34
164.268,34164.268,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)210.510,82205.974,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα665.003,85675.916,69
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.66.638,6365.518,25
731.642,48741.434,94
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες411.307,69750.302,48
Μείον: Προβλέψεις6.354,13404.953,566.354,13743.948,35
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)95.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες95.000,00
Μείον: Προβλέψεις87.156,007.844,00
11. Χρεώστες διάφοροι64.035,9880.230,93
476.833,54919.179,28
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο360.041,67396.637,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.793,434.002,55
365.835,10400.639,79
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.574.311,122.061.254,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων345,41360,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο484.800,00484.800,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό89.959,6488.135,78
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο909,852.256,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)575.669,49575.192,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.094.787,45529.079,49
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,00860.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων40.314,3145.892,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.679,094.017,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί12.117,128.423,51
10. Μερίσματα πληρωτέα36.000,00235.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.197.897,971.682.413,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων11.599,899.983,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.785.167,352.267.589,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών1.805,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.785.167,352.267.589,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών1.805,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.238.973,951.101.320,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.021.820,52962.102,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως217.153,43139.217,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας44.927,0845.289,45
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως42.384,2687.311,3448.160,3493.449,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως129.842,0945.767,38
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,130,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.765,76-2.765,632.552,33-2.551,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως127.076,4643.216,03
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη9.654,999.654,99
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,73
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους87.156,0087.156,73-77.501,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)49.574,7243.216,03
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.277,519.363,17
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.277,510,009.363,170,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων49.574,7243.216,03
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως49.574,7243.216,03
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.2.256,61207.436,92
51.831,33250.652,95
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.097,6211.826,88
Κέρδη προς διάθεση38.733,71238.826,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.823,861.569,46
2. Πρώτο μέρισμα36.000,00235.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο909,852.256,61
38.733,71238.826,07
ΜΑΡΜΑΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ Λ887833
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ι889700
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,