095557440

ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 46157622000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 46157622000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις11.987,5711.987,520,0511.987,5711.987,520,05
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα39.319,1439.319,1439.319,1439.319,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα293.813,06293.812,960,10293.813,06293.812,960,10
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός338.660,76333.712,594.948,17338.660,76332.599,596.061,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός43.960,6543.959,800,8543.960,6543.682,43278,22
715.753,61671.485,3544.268,26715.753,61670.094,9845.658,63
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)727.741,18683.472,8744.268,31727.741,18682.082,5045.658,68
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις7.336,767.336,76
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.760,821.760,82
9.097,589.097,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)53.365,8954.756,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.3.187,203.442,92
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες155.432,23148.486,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου16.751,59
11. Χρεώστες διάφοροι3.784,288.335,32
159.216,51173.573,80
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο78.893,1575.742,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας34.763,7629.252,25
113.656,91104.994,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)276.060,62282.011,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων379,95379,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο316.800,00316.800,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.715,27-15.520,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)313.084,73301.279,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές11.143,056.625,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.007,371.617,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.519,2923.597,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.052,023.931,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)16.721,7335.771,92
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,0096,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)329.806,46337.147,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)329.806,46337.147,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)119.262,79167.166,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων93.017,9397.032,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως26.244,8670.133,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.996,08
ΣΥΝΟΛΟ31.240,9470.133,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας14.344,8411.594,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.896,1058.539,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα135,20-135,2033,00-33,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.760,9058.506,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα285,64285,64-285,6418,4418,44-18,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)16.475,2658.488,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.390,373.491,03
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.390,370,003.491,030,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων16.475,2658.488,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως16.475,2658.488,13
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-15.520,31-59.920,71
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-3.668,58
954,95-5.101,16
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.670,2210.419,15
Ζημίες εις νέο-3.715,27-15.520,31
ΜΑΡΜΑΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΔΤ ΑΕ485382
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ002044
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,