999491208

Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το χονδρικό εμπόριο πρώτων υλών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής.-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66128/12/Β/08/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 46607222000-ΑΦΜ 999491208 ΕΔΡΑ:ΔΗΜ.ΑΝΤ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 177,ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66128/12/Β/08/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 46607222000-ΑΦΜ 999491208 ΕΔΡΑ:ΔΗΜ.ΑΝΤ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 177,ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως38.697,9422.063,5116.634,4338.697,9418.826,7119.871,23
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως43.507,3241.648,181.859,1442.857,3241.262,511.594,81
82.205,2663.711,6918.493,5781.555,2660.089,2221.466,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα38.948,0137.814,611.133,4038.948,0135.948,632.999,38
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός85.478,4474.634,1610.844,2882.942,4471.351,7111.590,73
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές44.615,8244.615,8244.615,8244.615,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)369.042,27112.448,77256.593,50366.506,27107.300,34259.205,93
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις420,00420,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.161,904.161,90
4.581,904.581,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)261.175,40263.787,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα224.009,97210.382,10
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες648.607,62602.992,00
Μείον: Προβλέψεις10.044,53638.563,0910.044,53592.947,47
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου3.200,003.200,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση6.590,006.590,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου42.068,1910.332,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)23.000,0023.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως217.906,74237.957,74
11. Χρεώστες διάφοροι53.016,4454.894,23
984.344,46928.921,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15.948,574.504,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας50.139,8620.688,10
66.088,4325.192,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.274.442,861.164.496,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό28.935,3228.444,46
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο250.539,91241.682,89
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)579.475,23570.127,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές319.509,83386.657,67
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)168.435,31181.946,23
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων402.808,28204.124,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.283,8040.065,49
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί20.985,3914.236,72
11. Πιστωτές διάφοροι51.003,9950.858,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)974.026,60877.889,04
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα610,001.733,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.554.111,831.449.750,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.554.111,831.449.750,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.711.725,261.971.300,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.278.369,591.510.486,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως433.355,67460.814,60
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.000,103.005,33
ΣΥΝΟΛΟ437.355,77463.819,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας63.878,7274.547,09
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως328.015,28391.894,00298.188,38372.735,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως45.461,7791.084,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2,3086,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα27.941,80-27.939,5016.247,73-16.161,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως17.522,2774.923,30
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.699,291.699,291,141,14
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.921,91823,04
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες3.510,381.193,10
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων522,625.954,91-4.255,621.495,623.511,76-3.510,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.266,6571.412,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.770,9016.863,65
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.770,900,0016.863,650,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.266,6571.412,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.266,6571.412,68
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.241.682,89195.872,25
254.949,54267.284,93
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.918,7722.959,78
Κέρδη προς διάθεση251.030,77244.325,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό490,862.642,26
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο250.539,91241.682,89
251.030,77244.325,15
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 331434
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΜΠΑΚΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580470
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,