0236884587

ΚALIAS

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: MELETES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημικά-Πλαστικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚALIAS
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1,001,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1,001,000,001,001,000,00
2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων1,001,000,001,001,000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου1,001,000,001,001,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1,001,000,001,001,000,00
4,004,000,004,004,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως1,001,000,001,001,000,00
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας1,001,000,001,001,000,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)1,001,000,001,001,000,00
4. Προκ/λές κτήσεως ασώματων ακιν/σεων1,001,000,001,001,000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1,001,000,001,001,000,00
5,005,000,005,005,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1,001,000,001,001,000,00
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων1,00-1,001,00-1,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση1,001,000,001,001,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1,001,000,001,001,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1,001,000,001,001,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα1,001,000,001,001,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1,001,000,001,001,000,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές1,001,000,001,001,000,00
6,007,00-1,006,007,00-1,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)11,0012,00-1,0011,0012,00-1,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)-1,00-1,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1,001,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1,001,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1,001,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1,001,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1,001,00
5,005,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1,001,00
Μείον: Προβλέψεις1,000,001,000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου1,001,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη1,001,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση1,001,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι1,002,001,002,00
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι1,001,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση1,001,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου1,001,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη1,001,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση1,003,001,003,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1,001,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση1,001,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων1,001,00
6. Βραχυπρ. απαιτ. κ. λοιπών συμμ. ενδιαφ. επιχειρ.1,001,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως1,001,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων1,001,00
9. Μακρ/σμες απ/σεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση1,001,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες1,001,00
Μείον: Προβλέψεις1,000,001,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι1,001,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1,001,00
16,0016,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές1,001,00
2. Ομολογίες1,001,00
3. Λοιπά χρεόγραφα1,001,00
4. Ίδιες μετοχές1,001,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις1,001,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις1,00-1,001,00-1,00
2,002,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1,001,00
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα1,001,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1,001,00
3,003,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)26,0026,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1,001,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα1,001,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού1,001,00
3,003,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1,001,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 1,00)1,005,00
3. Αποσβεσμένο1,001,00
3,007,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο1,001,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων1,001,00
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,001,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού1,001,00
4. Αξία ακιν. και λοιπών πάγιων στοιχ. αποκτ. δωρεάν1,001,00
5. Υπεραξία. από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά είδους σε άλλη Α.Ε.1,001,00
5,005,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1,001,00
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό1,001,00
2. Αποθεματικά καταστατικού1,001,00
3. Ειδικά αποθεματικά1,001,00
4. Έκτακτα αποθεματικά1,001,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1,001,00
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές1,001,00
5,005,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1,001,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο1,001,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων1,001,00
3,003,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων1,001,00
2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου1,001,00
3. Αποθεμ/κά διατιθ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου1,001,00
3,003,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)20,0024,00
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία1,001,00
2. Λοιπές Προβλέψεις1,001,00
2,002,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού1,001,00
1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού1,001,00
2. Δάνεια Τραπεζών1,001,00
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων1,001,00
4. Μακρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις1,001,00
5. Μακρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχ.1,001,00
6. Τραπ. Λογ/σμοί Μακρ. Χρ/σεων με εγγ. Γρ. Εισπ.1,001,00
7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακροπρόθεσμης λήξεως1,001,00
Μείον Μη δεδουλευμένοι Τόκοι1,001,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις1,001,00
8,008,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1,001,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα1,001,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι1,001,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1,001,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1,001,00
4. Προκαταβολές πελατών1,001,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1,001,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1,001,00
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση1,001,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις1,001,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχειρήσεις1,001,00
10. Μερίσματα πληρωτέα1,001,00
11. Πιστωτές διάφοροι1,001,00
11,0011,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)19,0019,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων1,001,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1,001,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού1,001,00
3,003,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)29,0029,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία1,001,00
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών1,001,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις1,001,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1,001,00
4,004,00
Notes: jhjgghghjghjhgjhgjghjdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfds
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)44,0048,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων1,001,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών1,001,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις1,001,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1,001,00
4,004,00
Notes: podfpodjfssdpfpsdfpsdkf,sdkfposkd,fposd,fposd,pfsdopkf,psdfsdof,sdpf,sdpofpdsfopdspofspdofpodsf
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1,001,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων1,001,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1,001,00
Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος1,001,00
Πλέον: 3. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού1,001,00
ΣΥΝΟΛΟ3,003,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1,001,00
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως1,001,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1,001,00
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)1,001,00
Μείον: 5. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος1,001,00
Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού1,006,001,006,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3,00-3,00
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών1,001,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων1,001,00
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων1,001,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,001,00
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ.1,001,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων1,001,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1,001,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2,00-2,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,001,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1,001,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων1,001,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων1,004,001,004,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,001,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες1,001,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1,001,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους1,004,000,001,004,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2,00-2,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1,001,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1,000,001,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2,00-2,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2,00-2,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1,001,00
(+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.1,001,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση1,001,00
1,001,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1,001,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1,001,00
Ζημίες εις νέο-1,00-11,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1,001,00
2. Πρώτο μέρισμα1,001,00
3. Πρόσθετο μέρισμα1,001,00
4. Αποθεματικά καταστατικού1,001,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά1,001,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά1,001,00
6α. Αποθεματικά από απαλλ/να της φορολογίας έσοδα1,001,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορ/ντα κατ'ειδικό τρόπο1,001,00
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχν. & οικοδ. επιχ/σεων1,001,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου1,001,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1,001,00
11,0011,00
XANIA, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
bff
gdfgdf
fdgdfg
fdgd
dfgd
ffdg
dfg
dfg
dfgdf
gdgdfgfdg

Tags: , , , ,