0236884587

ΚALIAS

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: MELETES
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημικά-Πλαστικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚALIAS
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις50.000,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις20.000,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις5.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις5.000,0010.000,00
60.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙII)60.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου50.000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη50.000,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση5.000,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι5.000,00100.000,00
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι50.000,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση50.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου50.000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη50.000,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση50.000,00150.000,00
350.000,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ)350.000,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων50.000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο500.000,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 50.000,00)500.000,00
3. Αποσβεσμένο100.000,00
1.100.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό50.000,00
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό5.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)1.145.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού50.000,00
1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού50.000,00
2. Δάνεια Τραπεζών50.000,00
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων50.000,00
4. Μακρ. υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις50.000,00
5. Μακρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ. ενδ. επιχ.50.000,00
6. Τραπ. Λογ/σμοί Μακρ. Χρ/σεων με εγγ. Γρ. Εισπ.50.000,00
7. Γραμμάτια Πληρωτέα Μακροπρόθεσμης λήξεως50.000,00
Μείον Μη δεδουλευμένοι Τόκοι10.000,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις50.000,00
440.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές50.000,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα50.000,00
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι10.000,00
90.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)530.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)460.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.675.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)500.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων100.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως400.000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως400.000,00
Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος400.000,00
Πλέον: 3. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ1.300.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας50.000,00
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως50.000,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως50.000,00
Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.)50.000,00
Μείον: 5. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος50.000,00
Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού50.000,00300.000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.000.000,00
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών50.000,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων50.000,00
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων50.000,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα50.000,00
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ.10.000,00
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων10.000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα10.000,00170.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.170.000,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)1.170.000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων1.170.000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως1.170.000,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.150.000,00
(+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.150.000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση100.000,00
1.570.000,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος80.000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι80.000,00
Κέρδη προς διάθεση1.410.000,00
XANIA, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Tags: , , , ,