998102800

ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 8370601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 8370601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.444,672.444,640,032.444,672.444,640,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως11.000,004.973,226.026,7811.000,003.873,227.126,78
13.444,677.417,866.026,8113.444,676.317,867.126,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές365.388,59365.388,59343.168,28343.168,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)365.388,59365.388,59343.168,28343.168,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)365.388,59343.168,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.118,6728.628,65
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων60.000,0060.000,00
63.118,6788.628,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.670,425.269,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.852,282.401,27
9.522,707.671,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)72.641,3796.299,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 106.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.060.000,001.060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-152.697,20-40.326,57
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-714.599,97-674.273,40
-867.297,17-714.599,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)192.702,83345.400,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις21.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές55.884,054.955,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.585,4713.184,66
11. Πιστωτές διάφοροι154.884,4283.054,42
230.353,94101.194,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)251.353,94101.194,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)444.056,77446.594,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)444.056,77446.594,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)100.188,09192.827,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων225.660,69200.676,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-125.472,60-7.848,82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας27.925,8335.188,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-153.398,43-43.036,85
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.216,674.563,78
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα477,22739,45743,103.820,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-152.658,98-39.216,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα38,2238,22-38,221.110,401.110,40-1.110,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-152.697,20-40.326,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-152.697,20-40.326,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-152.697,20-40.326,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-714.599,97-674.273,40
-867.297,17-714.599,97
Ζημίες εις νέο-867.297,17-714.599,97
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ193273
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΝΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΑΔΤ Σ682516
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Χ507273

Tags: , , , ,