094361200

ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28625/03/B/93/28
Γ.Ε.ΜΗ.: 121767507000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/B/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.165,293.165,280,013.165,293.165,280,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα294.744,00294.744,00294.744,00294.744,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.322.298,691.349.593,65972.705,042.322.298,691.349.593,65972.705,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.263.187,801.131.966,68131.221,121.263.187,801.123.947,64139.240,16
5. Μεταφορικά Μέσα99.220,9565.156,3834.064,5783.937,9961.902,9722.035,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός151.379,52148.992,682.386,84151.379,52148.079,053.300,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.130.830,962.695.709,391.435.121,574.115.548,002.683.523,311.432.024,69
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.846,485.006,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.437.968,051.437.031,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα4.219,964.358,32
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα59.715,9640.525,89
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.268.089,28316.119,00
332.025,20361.003,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες261.553,79257.796,01
Μείον: Προβλέψεις64,99261.488,8064,99257.731,02
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου13.500,0017.400,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη600,0014.100,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου14.792,7214.887,25
- Στις τράπεζες για είσπραξη15.537,7230.330,4477.403,8092.291,05
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)6.600,006.600,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες46.793,9546.793,95
11. Χρεώστες διάφοροι14.880,4116.080,41
374.193,60436.896,43
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.493,781.134,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.197,7311.975,01
4.691,5113.109,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)710.910,31811.009,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.219,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 435.900,00 μετοχές των 2,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.089.750,001.089.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων103,83103,83
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού0,0012.470,00
103,8312.573,83
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.210,23130.210,23
2. Αποθεματικά καταστατικού96.955,2596.955,25
227.165,48227.165,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-554.761,11-516.872,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)762.258,20812.616,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών908.335,27331.554,82
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές119.063,6365.004,21
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)65.000,0050.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων15.616,50668.149,55
4. Προκαταβολές πελατών0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.367,4415.770,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.553,7211.309,53
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι241.683,61290.190,59
478.284,901.100.424,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.386.620,171.431.978,95
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,006.664,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.148.878,372.251.259,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.148.878,372.251.259,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,000,00
0,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)940.694,701.256.187,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων766.634,521.012.722,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως174.060,18243.464,90
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ174.060,18243.464,90
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας74.264,0999.078,22
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως84.178,09158.442,18113.545,95212.624,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.618,0030.840,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα34,91582,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα65.092,35-65.057,4483.893,32-83.311,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-49.439,44-52.470,39
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα12.470,0027.255,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,0012.470,00483,5927.738,59
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα919,022.130,03
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,001.110,92
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,00919,0211.550,986.280,949.521,8918.216,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-37.888,46-34.253,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων12.186,0811.693,07
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος12.186,080,0011.693,070,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-37.888,46-34.253,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-37.888,46-34.253,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-516.872,65-482.618,96
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση0,000,00
-554.761,11-516.872,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,000,00
Ζημίες εις νέο-554.761,11-516.872,65
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα0,000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-554.761,11-516.872,65
-554.761,11-516.872,65
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ
Χ 109400
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΕ 526245
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0010165 Α\'ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,