998380664

ΙΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1/12/2014

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5200/01/Β/86/5198

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5200/01/Β/86/5198
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.328,783.328,780,003.328,783.328,780,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως197.287,97190.667,476.620,50197.287,97184.050,9813.236,99
200.616,75193.996,256.620,50200.616,75187.379,7613.236,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα30.188,2030.188,201.480.188,201.480.188,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.592,687.592,670,0112.680,7412.219,38461,36
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός375.145,98307.305,7767.840,21
5. Μεταφορικά Μέσα4.408,994.408,980,014.408,994.383,3825,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός157.231,70157.034,88196,82157.231,70157.034,88196,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)199.421,57169.036,5330.385,042.029.655,61480.943,411.548.712,20
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις1.745.076,6271.331,67
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.462,281.462,28
1.746.538,9072.793,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.776.923,941.621.506,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες487.923,18
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων1.630.474,281.666.867,69
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως42.630,00
11. Χρεώστες διάφοροι163.816,897.952,73
1.794.291,172.205.373,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο62.209,4555.065,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.199,941.716,83
63.409,3956.782,82
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.857.700,562.262.156,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 540.072,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.587.811,681.587.811,68
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων8.625,208.625,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό247.431,30247.431,30
4. Έκτακτα αποθεματικά65.052,0565.052,05
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων50.064,4950.064,49
362.547,84362.547,84
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.137.558,841.210.115,65
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
2. Διαθ/μα μερίσμ. χρήσεως για αύξ. μετ/κού κεφαλαίου290.000,00290.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)3.386.543,563.459.100,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές40.380,00200.441,79
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων205.378,16205.322,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη23,3310.880,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί360,751.434,62
11. Πιστωτές διάφοροι8.559,2019.719,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)254.701,44437.799,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)3.641.245,003.896.899,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.641.245,003.896.899,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)54.014,221.625.891,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων37.134,511.597.670,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.879,7128.220,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας70.171,72106.318,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-53.292,01-78.097,58
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών247.201,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,843,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.490,40-18.482,5618.068,75229.136,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-71.774,57151.038,79
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,00945,06
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,008.429,909.374,96
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα782,24782,24-782,241.106,131.106,138.268,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-72.556,81159.307,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων6.936,7434.356,41
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος6.936,740,0034.356,410,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-72.556,81159.307,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-72.556,81159.307,62
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.210.115,651.058.773,41
1.137.558,841.218.081,03
Κέρδη προς διάθεση1.137.558,841.218.081,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό7.965,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.137.558,841.210.115,65
1.137.558,841.218.081,03
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ/ΑΒ248953
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ/ΑΖ126362
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΦΜ099037450-ΑΦΜ045992538-ΟΕΕ 0078781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,